به مناسبت هفته ی خوابگاه ها یک دوره ی مسابقه کشتی در رشته های فرنگی و آزاد بین دانشجویان مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین ودر ۹ وزن برگزار گردید.این مسابقات به سرپرستی مهندس مسلمی وبا حضور داوران شهرستان در محل سالن ورزشی پوریای ولی برگزار گردید.دراین مسابقات دانشحویانی که در تمرینات تیم کشتی شرکت داشتند با هم مسابقه دادند و تیم منتخب مجتمع نیز شناخته شد.لازم به یادآوری است دکتر صفری معاون دانشجویی وهمچنین مدیر دانشجویی از این مسابقات دیدن کردند.

Print Friendly, PDF & Email