بسمه تعالي

« آگهي بکارگیری نيروي  قرارداد كار معين  »

مجتمع آموزش عالي فني  مهندسي اسفراين  در نظر دارد در چارچوب آئين نامه اعضاي غير هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و براساس مجوز شماره ۵۶۸۱   دستور دهم صورتجلسه دومين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خراسان شمالي مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ جهت تکمیل نیروی انسانی  مورد نیاز خود تعداد ۹   نفر با شرایط ذیل را از طريق برگزاري آزمون کتبی و مصاحبه و پس از طی مراحل گزينش بصورت  قراردادی بكار گيري نمايد.

دانلود دستورالعمل اطلاعیه بکارگیری عضو قراردادی

دانلود جدول مشخصات عناوین شغلی و رشته ها

قابل توجه :در بند ۸ تذکرات مهم فایل دستورالعمل ,۵ برابر ظرفیت ذکر شده در متن به ۳ برابر اصلاح میگردد.

Print Friendly, PDF & Email