نماینده بانک آینده از روند پیشرفت پروژه خوابگاه خیرساز دخترانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین مهندس کرمی به عنوان نماینده بانک آینده از روند پیشرفت پروژه خوابگاه دخترانه خیرساز این مجتمع بازدید کردند.

بانک آینده به عنوان یکی از خیرین در احداث این پروژه به میزان ۵ میلیارد ریال مشارکت کرده است.

Print Friendly, PDF & Email