به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، جلسه شورای فرهنگی مجتمع آموزش عالی در خصوص برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در دانشگاه با حضور اعضا و دبیران تشکل های فرهنگ و سیاست و انجمن اسلامی و فرمانده بسیج دانشجوئی برگزار گردید.در این جلسه مدیریت فرهنگی دانشگاه با تاکید بر دستور وزیر محترم علوم مبنی  بر لزوم ایجاد فضای شور و نشاط در دانشگاه و افزایش مشارکت مردمی در انتخابات خواستار تسهیل فرآیند مجوز برنامه های دانشجوئی در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی گردید.در ادمه جلسه برنامه های دانشگاه در زمان تبلیغات انتخاباتی مورد  بحث و بررسی قرار گرفت.

زمان:۲ اردیبهشت

Print Friendly, PDF & Email