(مدارك مورد نياز وام دانشجويي)

    * براي دانشجوياني كه مجددا تقاضاي وام دارند(قبلا وام گرفته اند)

  1. تسويه حساب خوابگاه
  2. ثبت درخواست در پورتال دانشجويي صندوق رفاه و پركردن فرم هاي مربوطه (دريافت فرمها از سايت ir يا از انتشارات)

* براي دانشجوياني كه ترم هاي قبل دريافت وام نداشتند

  1. افتتاح حساب بانك تجارت (مخصوص دانشجويان روزانه)
  2. ثبت نام در پورتال دانشجويي صندوق رفاه و پر كردن فرم هاي مربوطه (دريافت فرمها از سايت ir يا از انتشارات)
  3. تعهد نامه محضري (فايل اسكن شده تعهد نامه مربوطه به همراه اصل آن)
  4. فتوكپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن ( كارمندان پيماني و رسمي دولت)
  5. تصوير يا كپي حكم كارگزيني ضامن
  6. تسويه حساب خوابگاه

محل ثبت نام: طبقه ۱ ساختمان شماره ۱ – امور دانشجويي – آقاي رمضاني ،  آقاي براتي

توجه: مهلت تحويل مدارك ۰۵/۱۱/۹۵  لغايت ۳۰/۱۱/۹۵مي باشد و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد

توجه: اولويت با دانشجوياني است كه ترم گذشته وام دريافت نكرده اند.

تذكر: به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email