لطفا جهت دانلود آیین نامه ها بر روی نام آن ها کلیک نمایید.

 آیین نامه ها
  پرسشنامه طرحهاي پژوهشي مجتمع آموزش عالی اسفراین
  فرم خام تشویق مقالات
 آیین طرح پژوهه
تشویق تالیف و ترجه کتاب

متمم آیین نامه طرح تشویق مقالات

آئین نامه تالیف ، ترجمه و گرداوری کتاب و فصل کتاب

آیین نامه اجرائی شرکت اعضای هیات علمی در محافل علمی داخل و خارج کشور

آیین نامه جدید ارتقا

 آیین نامه نحوه محاسبه تشویقی مقالات
آيين نامه فرصت مطالعاتي كوتاه مدت 

 

آيين نامه،‌شيوه نامه و الحاقيه فرصت مطالعاتي مصوب ۸۹/۰۶/۳۰

اصلاحيه فرصت مطالعاتي مصوب ۳۰ ۰۶ ۸۹

آيين نامه استفاده از فرصت هاي مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب ۳۰-۶-۸۹

(تعداد صفحات ۹)

توضیحات و اصلاحات آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

(تعداد صفحات ۹)

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمي ۰۲ ۰۶ ۹۰

 blacklist95

 

Print Friendly