نياز روز افزون بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات عمومی کشور به فناوری های نوين، به منظور رفع نيازهای حال و آينده، نياز به ارائه آموزش های لازم، برای تربيت نيروی فعال در اين زمينه ها را توجيه می نمايد. به علاوه، دستيابی کامل به دانش يک فناوری خاص، بدون همکاری و تشريک مساعی علوم مختلف مرتبط با آن، غير ممکن به نظر مي­رسد. آنچه رشته فناوري های نوين را در بين ساير رشته های مهندسی، برجسته مي­نمايد، ضرورت همکاری رشته­ های مختلف مهندسی در آن است. در اين راستا، دانشکده فناوري های نوين در نظر دارد، با همکاری اساتيد رشته های مختلف علمی و مهندسی، متخصصانی تربيت نمايد که توانايی انجام تحقيقات، با محوريت دستيابی به فناوري های مورد نياز کشور را داشته باشند.

Print Friendly