13

دکتر صدیقه عباسی

مدیر امور پژوهشی و فناوری

14

مهندس الهه حسین زاده

کارشناس واحد پژوهش

 

 

58

مهندس زهرا کیوانلو

مدیر واحد انفورماتیک

Print Friendly