58

مهندس زهرا کیوانلو

مدیر واحد انفورماتیک

 

 

 

مهندس رضا عباسی

کارشناس انفورماتیک

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۵۴

 

Untitleed-2

مهندس جلال امامی

کارشناس شبکه

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۵۴

 

12

مهندس محسن حیدری

کارشناس آی تی

تلفن: ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۲ داخلی:۲۵۴

Print Friendly