• برنامه امتحانی روز هفتم 1400/04/09

  جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


  8-10 11-13 14-16
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 10, , حمید دارابی, تعداد 37

  کلاس 101

   
  نظریه زبانها و ماشین ها, ( 31170), گروه 1, , فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 32
  کلاس 101

   
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 10, , معصومه کرامتی, تعداد 45
  کلاس 101

   
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 30, , صدیقه سادات حسین نژاد, تعداد 26
  کلاس 102

   
  ترمودینامیک مواد 1, ( 311884), گروه 30, , غلامرضا حیدری, تعداد 22
  کلاس 102

   
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 20, , محمد نوری, تعداد 35
  کلاس 102

   
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 1, , حمید دارابی, تعداد 25

  کلاس 101

   
  مواد مرکب, ( 312278), گروه 30, , ساجده روئینی فردی, تعداد 21
  کلاس 103

   
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 25, , معصومه کرامتی, تعداد 44
  کلاس 101

   
  ریاضی عمومی, ( 111172), گروه 10, , حمید دارابی, تعداد 2

  کلاس 101

   
  شیمی فیزیک مهندسی شیمی, ( 311796), گروه 20, , مریم حسن پور, تعداد 12
  کلاس 112

   
  تکنولوژی بتن, ( 311806), گروه 10, , مرتضی دیرانلو, تعداد 41
  کلاس 103

   
  ریاضی۱, ( 30977), گروه 2, , آتنا قاسم آبادی, تعداد 17

  کلاس 103

   
  اقتصاد و طرح مهندسی, ( 311802), گروه 20, , حامد نایب زاده, تعداد 17
  کلاس 201

   
  مقاومت مصالح 2, ( 311842), گروه 10, , ناصر چراقی, تعداد 14
  کلاس 112

   
  اصول مدیریت و تئوری سازمان, ( 311383), گروه 1, , طوبی دارابی, تعداد 10
  کلاس 112

   
  الکتروشیمی, ( 311759), گروه 25,, مهری السادات اکرامی کاخکی, تعداد 48
  کلاس 202

   
  فیزیک الکترونیک, ( 311633), گروه 1, , مهدی قاسمی فرد, تعداد 24
  کلاس 201

   
  مباحث ویژه 1, ( 311724), گروه 3, , علی رضا کربلایی, تعداد 20
  کلاس 201

   
  کنترل فرآیندها, ( 311746), گروه 25, , ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 24
  کلاس 203

   
   
  ماشین های الکتریکی مخصوص, ( 311410), گروه 1, , علی رضا کربلایی, تعداد 1
  کلاس 201

   
  اندیشه اسلامی 2, ( 31294), گروه 14, , زهره حق پناه, تعداد 28
  کلاس 211
   
    مبانی مهندسی برق, ( 311371), گروه 1, , علی اکبر رمضانی, تعداد 34
  کلاس 212

   
   
    مدارهای الکتریکی ۱, ( 311205), گروه 1, , مهدی احمدی, تعداد 33
  کلاس 213

   
   
    مبانی مهندسی برق, ( 311479), گروه 10, , علی اکبر رمضانی, تعداد 3
  کلاس 212

   
   
    نظریه زبانها و ماشین ها, ( 31170), گروه 2, , فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 23
  کلاس 101

   
   
    طراحی راکتورهای کاتالیستی, ( 512294), گروه 20, , محدثه نظری, تعداد 4
  کلاس 303