• معاونت
   

  نام و نام خانوادگي :   محسن محمدي

  آدرس پست الكترونيك و شماره تماس: 
   mohammadi.m54@gmail.com , mohsen@esfarayen.ac.ir

  تحصيلات  : 

  درجه تحصيلي رشته تحصيلي و تخصصي مؤسسه/دانشگاه سال دريافت مدرك
  دکترای تخصصی فناوری اطلاعات UKM ۹۳
  فوق ليسانس فناوري اطلاعات –تجارت الکترونيک دانشگاه شيراز ۸۷
  ليسانس برق-قدرت دانشگاه مازندران  ۷۸