• مدیریت فرهنگی و اجتماعی     نام و نام خانوادگی : حمید دارابی

    سمت : مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

    تحصیلات : دکتری ریاضی - گرایش جبر

    تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:۲۵۱

    شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۸