محمد خوران
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید مدیر گروه
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : پرداخت سطح، روش های ماشینکاری، تولید پایدار
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266531
پست الکترونیک : m.khoran@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است