رضا مقصودی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
  • کتب
دانشجویان
  • کارشناسی ارشد
دروس
عمران هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : عمران
زمینه پژوهش : هیدرولیک
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : maghsodi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری95عمرانهیدرولیکصنعتی شاهرود توضیحات
2کارشناسی ارشد88عمرانسازه های هیدرولیکیصنعتی شاهرود توضیحات
3کارشناسی85عمرانعمرانفردوسی توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Estimation of Fracture path in the Structures and the Influences of Non-singular term on crack propagation96Journal of Hydraulic StructuresA.G. Khademalrasoul, R. Maghsoudi2017; 3(1):1-6 توضیحات
23D Simulation of Dam Break Flows2012Dam EngineeringR. Maghsoodi, M. S. Roozgar, K.W. Chau, H. SarkardehVol XXIII, Issue 2, P53-69 توضیحات
33D-SIMULATION OF FLOW OVER SUBMERGED WEIRS2012International Journal of Modelling and SimulationReza Maghsoodi, Mohammad S. Roozgar, Hamed Sarkardeh, Hazi M. AzamathullaVol. 32, No. 4, 2012 توضیحات
4Simulating free surface problem using isogeometric analysis12016J Braz. Soc. Mech. Sci. EngR. Amini, R. Maghsoodi, N. Z. Moghaddam38:413–421 توضیحات
5SIMULATING FLOW OVER CIRCULAR SPILLWAYS BY USING DIFFERENT TURBULENCE MODELS2012Engineering Applications of Computational Fluid MechanicsH. Rahimzadeh, R. Maghsoodi, H. Sarkardeh, S. TavakkolVol. 6, No.1, pp. 100–109 توضیحات
6استفاده از روش ایزوژئومتریک در مدلسازی شکست سد با دیدگاه لاگرانژی93مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره هارامین امینی، رضا مقصودی، ناصر ظریف مقدم باصفتدوره 4، شماره 3، صفحه 45-55 توضیحات
7مدلسازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک94مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره هارامین امینی، رضا مقصودی، ناصر ظریف مقدم باصفت، سید مهدی توکلیدوره 5، شماره 4، صفحه 26-15 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1مروری بر فوم بتن-خصوصیات و کاربردهای آن (مقاله مروری)96سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفتهسحر رشیدیان، رضا مقصودیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
2مروری بر مکانیزم و تخمین آبشستگی پایه ی پل (مقاله مروری)96سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفتهمحسن پورسعید، سجاد مطلبیان، رضا مقصودی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
3مدلسازی آبشستگی پایه ی پل با استفاده از نرم افزار SSIIM96سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفتهمحسن پورسعید، رضا مقصودی، سمیه هنری مهرمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
4مقایسه ی روش ایزوژئومتریک و روش اجزای محدود در حل معادله ی پواسون92دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایرانرامین امینی، رضا مقصودی، ناصر ظریف مقدم باصفتکرج توضیحات
5مدلسازی جریان در ونتوری با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی94سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهریمرتضی دیرانلو - رضا مقصودیتهران توضیحات
6مدلسازی توزیع سرعت در کانال شیبدار با جریان یکنواخت با استفاده از روش ایزوژئومتریک93 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران رامین امینی، رضا مقصودی، ناصر ظریف مقدم باصفتبابل توضیحات
7مدل سازی شکست سد با مانع با استفاده از نرم افزار فلوئنت94دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایرانمرتضی دیرانلو، رضا مقصودیتهران توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1طراحی شبکه های انتقال آب91دانشگاه صنعتی امیرکبیر توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1رضا باوفا93مقایسه دقت و هزینه محاسباتی روشهای عددی بدون شبکه حداقل مربعات گسسته و ایزوژئومتریک برای حل معادلات دیفرانسیل بیضوی (استاد مشاور) توضیحات
2محسن پورسعید94بررسی عددی الگوی جریان و رسوب در اطراف اشکال مختلف پایه پل و انتخاب بهترین مقطع از منظر هیدرولیکی (استاد راهنما) توضیحات
3مهندس قائد رحمتی93شبیه سازی مدل عددی سد سیاه بیشه با نرم افزار فلوئنت (استاد راهنما) توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است