فاطمه حورعلی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
  • مدارهای الکتریکی 1و2
  • الکترونیک
  • سیستم های کنترل خطی
  • سیستم های مخابراتی
  • سیگنال ها و سیستم ها
مهندسی برق عضو هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : پردازش تصویر، بازشناسی الگو، بینایی کامپیوتر
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی سهند تبریز
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : hourali@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی ارشد1388مهندسی برقمخابرات/ سیستمدانشگاه صنعتی سهند تبریز توضیحات
2کارشناسی 1385مهندسی برقکنترلدانشگاه صنعتی شاهرود توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1کاهش تاثیرگذاري حملات سیل آساي SYN با ارتقاي دقت الگوریتم PSO توسط فیلتر موثر انطباقی1398 مجله روشهاي هوشمند در صنعت برق   توضیحات
2برچسب گذاری ادات سخن زبان فارسی با استفاده از مدل شبکه فازی1397فصلنامه پردازش علائم و داده ها   توضیحات
3Robust And Real Time Face Tracking Using Particle Filter Based On Probabilistic Face Model2014International Journal of Research in Computer Applications and Robotics No.2, Vol. 3 توضیحات
4A Novel Approach to Improve The SLA And Energy Consumption Of Grid Networks2015International Journal of Advanced Research in Engineering and Applied Sciences Vol. 4, No. 4 توضیحات
54. A Novel Method to Improve the Traffic Cost and Energy Consumption of Grid Networks based on AHP2015(International Journal of Applied Information Systems (IJAIS Vol. 8, No. 7 توضیحات
6تشخیص هوشمند اختلال گفتاری با استفاده از سیستم پردازش سیگنال صوت1395مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 39 توضیحات
7ارائه یک الگوریتم توازن بار نامتمرکز در محیط های ناهمگن ابر1395نشریه مهندسی برق و کامپیوتر جهاد دانشگاهی 2-ب توضیحات
8An Ear Recognition Method Based on Rotation Invariant Transformed DCT2017(International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE Vol 7, No 5 توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است