ابوالفضل جمعه گیان
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • کتب
دانشجویان
دروس
دکترای مهندسی شیمی هیات علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : فرآیندهای غشایی، جداسازی گاز
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعت نفت
شماره تماس : 058-37266531
پست الکترونیک : abolfazl.jomekian@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1395مهندسی شیمیپدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازیدانشگاه صنعت نفت توضیحات
2کارشناسی ارشد1389مهندسی شیمیفرآوری و انتقال گازدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
3کارشناسی1387مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1فرآیندهای جداسازی غشایی1396آییژ توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است