مهری السادات اکرامی کاخکی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • مقالات کنفرانس
  • کتب
دانشجویان
دروس
شیمی کاربردی مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : نانوکاتالیست ها، پیل های سوختی، سنتز نانو مواد
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : ekrami@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Statistical analysis of the electrocatalytic activity of Pt nanoparticles supported on novel functionalized reduced graphene oxide-chitosan for methanol electrooxidation Electronic Materials LettersMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Sedigheh Abbasi, Nahid Farzaneh  توضیحات
2Modeling and predicting the photodecomposition of methylene blue via ZnO-SnO2 hybrids using design of experiments (DOE)2017Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE)sedigheh abbasi, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Mostafa Tahari  توضیحات
3Superior electrocatalytic activity of Pt-SrCoO3-δ nanoparticles supported on functionalized reduced graphene oxide-chitosan for ethanol oxidation2017International journal of Hydrogen EnergyMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Nahid Farzaneh, Ehsan Fathi42 توضیحات
4Electrocatalytic Activity of Pt Nanoparticles Supported on Novel Functionalized Reduced Graphene Oxide-Chitosan for Methanol Electrooxidation2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Nahid Farzaneh; Sedigheh Abbasi, Batoul Makiabadi  توضیحات
5Removal efficiency optimization of organic pollutant (methylene blue) with modified Multi-walled carbon nanotubes using design of experiments (DOE)2017Journal of Materials Science: Materials in Electronics (JMSE)sedigheh abbasi; Maryam Hasanpour; Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki  توضیحات
6Enhanced Electrocatalytic Activity of Pt-M (M= Co, Fe) Chitosan Supported Catalysts for Ethanol Electrooxidation in Fuel Cells2016 Journal of NanostructuresMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Jilla Saffari, Nahid Farzaneh, Sedigheh Abbasi   توضیحات
7Fabrication and Evaluation of Pt/M (M= Co, Fe) Chitosan Supported Catalysts for Methanol Electrooxidation: Application in Direct Alcohol Fuel Cell2016Journal of NanostructuresMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Zahra Yavari, jilla saffari, Sedigheh Abbasi6 توضیحات
8Perovskite-type LaFeO3 and LaFeO3-CNTs nanocrystals as active anode for methanol oxidation in alkaline solutions2016Journal of Electrical EngineeringMehri-Saddat Ekrami-Kakhki , Zahra Yavari, Jilla Saffari and Seyed Ali Ekrami-Kakhki,4 توضیحات
9Thermal Conductivity of Water Based Nanofluids Containing Decorated Multi Walled Carbon Nanotubes with Different Amount of TiO2 nanoparticles2015Iranian Journal of Chemical EngineeringS. Abbasi, S. M. Zebarjad, S. H. NoieBaghban, A. Youssefi, M. S. Ekrami-Kakhki12 توضیحات
10Experimental investigation of the rheological behavior and viscosity of decorated multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles/water nanofluids2015 J Therm Anal CalorimSedigheh Abasi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Seyed Hossein Noie Baghban, Abbas Youssefi, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki  توضیحات
11Enhanced electrocatalytic properties of Pt-chitosan nanocomposite for direct methanol fuel cell by LaFeO3 and carbon nanotube2014 Journal of Power SourcesMeissam Noroozifar, Mozhgan Khorasani-Motlagh, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Roghayeh Khaleghian-Moghadam248 توضیحات
12Electrochemical Investigation of Pd Nanoparticles and MWCNTs supported Pd Nanoparticles-coated Electrodes for Alcohols (C1-C3) Oxidation in Fuel Cells2014 Journal of Applied ElectrochemistryM. Noroozifar, M. Khorasani-Motlagh, M-S Ekrami-Kakhki, R. Khaleghian-Moghadam44 توضیحات
13Incorporation effect of nanosized perovskite LaFe0.7Co0.3O3 on the electrochemical activity of Pt nanoparticles-multi walled carbon nanotube composite toward methanol oxidation2013Journal of Solid State ChemistryMozhgan Khorasani-Motlagh, Roghayeh Khaleghian-Moghadam, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Mohammad Shahraki201 توضیحات
14 Electrochemical activities of platinum-decorated multi-wall carbon nanotube/chitosan composites for the oxidations of alcohols2013Journal of Solid State ElectrochemistryRoghayeh Khaleghian-Moghadam, Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam Noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki17 توضیحات
15Investigation of the nanometals (Ni and Sn) in platinum bi and ternary electrocatalysts for methanol electrooxidation2011International Journal of Hydrogen EnergyMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki36 توضیحات
16Platinum nanoparticles self-assembled onto chitosan membrane as anode for direct methanol fuel cell2011Journal of Applied ElectrochemistryMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Mozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam Noroozifar41 توضیحات
17Synthesis of Titanium carbide by the Combustion of TiO2-2Mg-C and 3TiO2-4Al-3C Systems in a Tubular Furnace2009Iran. J. Chem. Chem. Eng. Hadadzadeh Hassan, Shafiee Afarani Mehdi, Ekrami Mehri28 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Investigation of the Photocatalytic activity variation of the coated MWCNTs with ZnO nanoparticles20174th International Conference on Nanotechnology, Nanoscience & Advanced MaterialsSedigheh Abbasi, Maryam Hasanpour, Mehri-Saddat Ekrami-KakhkiKuala Lumpur, Malaysia توضیحات
2تاثیر میزان اسیدیته بر روی تغییرات تجزیه فتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانوذرات اکسید روی1396چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستصدیقه عباسی، مریم حسن پور، مهری السادات اکرامی کاخکیدانشگاه تهران توضیحات
3تخمین راندمان حذف متیلن بلو با استفاده از نانولوله های کربنی چند جداره اصلاح شده توسط اکسید روی1396چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیستصدیقه عباسی، مریم حسن پور، مهری السادات اکرامی کاخکیدانشگاه تهران توضیحات
4Enhancement of ethanol oxidation at Pt-Ni-Sn nanoparticles supported on reduced graphene oxide1396اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمیMehri-Saddat Ekrami-Kakhki , Sedigheh Abbasi, Seyed Ali Ekrami-Kakhkiدانشگاه بجنورد توضیحات
5Electrocatalytic performance of Pt-LaFeO3 nanocatalysts supported on reduced graphene oxide for 2-propanol electrooxidation 1396اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمیMehri-Saddat Ekrami-Kakhki , Sedigheh Abbasi, Seyed Ali Ekrami-Kakhkiدانشگاه بجنورد توضیحات
6سنتز و مشخصه یابی نانوذرات نقره و اکسید مس و هبرید مس اکسید-نقره1394اولین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهفرید نوری وطن، صدیقه عباسی، مهری السادات اکرامی-کاخکیمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
7DNA Binding and Biochemical Investigation of Cu (II) Complex Containing 1,10-phenanthroline and Iminolactone201614th Conference on Biophysical ChemistryJilla Saffari, Mehri- Saddat Ekrami-KakhkiUniversity of Zabol توضیحات
8اصلاح الکترود کربن شیشه ای با نانو چند سازه گرافن اکسید کاهش یافته/مس-پلاتین و بهینه سازی عواغمل موثر در ساخت الکترود به منظور انجام واکنش رهاسازی هیدروژن1395دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهناهید فرزانه، مهری السادات اکرامی کاخکیمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
9سنتز نانوکاتالیست گرافن-متیل وایولوژن/چیتوسان-پلاتین و کاربرد آن برای الکترواکسایش فرمیک اسید1395دومین کنفرانس ملی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهمهری السادات اکرامی کاخکی، ناهید فرزانه، سید علی اکرامی کاخکیمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
10تهیه نانوکاتالیست دوفلزی پلاتین-آهن برای الکترواکسیداسیون متانول در پیل های سوختی1394کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمهری السادات اکرامی کاخکی، ژیلا صفاری، سید علی اکرامی کاخکیمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
11سنتز نانو کاتالیست دوفلزی پلاتین-کبالت چیتوسان و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن برای الکترواکسیداسیون اتانول در پیل های سوختی1394کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمهری السادات اکرامی کاخکی، صدیقه عباسیمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
12تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم –نانو لوله کربن برای الکترواکسیداسیون اتانول در محلول های قلیایی1394کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمهری السادات اکرامی کاخکی، ژیلا صفاری، صدیقه عباسیمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
13نانو کاتالیست اورتوفریت لانتانیم برای الکترواکسیداسیون ایزوپروپانول در پیل های سوختی1394کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفتهمهری السادات اکرامی کاخکی، ژیلا صفاریمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
14A Study on Adsorption Ability of MnO2 Nanoparticles to Remove of Methyl Violet dye from Aqueous Solution201517th International conference on chemistryZh. Saffari, A. Naeimi, M-S. Ekrami-Kakhki, Kh. Khandan-BaraniBarcelona Spain توضیحات
15High efficient electrooxidation of formic acid on platinum nanoparticles self-assembled onto chitosan membrane in acidic media2014هفدهمین کنفرانس شیمی ایرانM. S. Ekrami-Kakhki, M. Khorasani-Motlagh, M. Noroozifarدانشگاه رفسنجان توضیحات
16Synthesis of Pt-Ni bimetallic nanocomposites for ethanol electrooxidation in direct ethanol fuel cells2014هفدهمین کنفرانس شیمی ایرانM. S. Ekrami-Kakhki, M. Khorasani-Motlagh, M. Noroozifarدانشگاه رفسنجان توضیحات
17Electrocatalytic activity of Perovskite-type LaFeO3 nanocatalyst for methanol oxidation in fuel cells1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایرانM.S. Ekrami-Kakhkiدانشگاه چمران اهواز توضیحات
18Investigation of the catalytic activity of LaNiO3 nanocatalysts toward methanol electrooxidation1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایرانM.S. Ekrami-Kakhki, J. Saffariدانشگاه چمران اهواز توضیحات
19Preparation and characterization of Pt-CNT-LaFeO3 nanocatalyst and its application in 2-propanol oxidation1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایرانM.S. Ekrami-Kakhki, J. Saffari, S.A. Ekrami-Kakhkiدانشگاه چمران اهواز توضیحات
20Incorporation effect of Ni and Sn nanoparticles on the catalytic activity of Pt-chitosan nanocatalyst toward 2-propanol oxidation 1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایرانM.S. Ekrami-Kakhkiدانشگاه چمران اهواز توضیحات
21The effect of multi walled carbon nanotubes on the catalytic activity of LaFeO3 nanocatalysts toward methanol electrooxidation 1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران M.S. Ekrami-Kakhki, J. Saffari, S.A. Ekrami-Kakhkiدانشگاه چمران اهواز توضیحات
22Synthesis of Fe2NiO4 nanoparticles by microwave co-precipitation techniques1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران J. Saffari, M.S. Ekrami-Kakhki, S. Elahi-Manesh, H. Vaziri Mehrدانشگاه چمران اهواز توضیحات
23Study of Nano ZnO Ability to Absorb of Methyl Violet Dye from Aqueous Solution1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران J. Saffari, M.S. Ekrami-Kakhki, H. Vaziri Mehr, Sh. Shahrakiدانشگاه چمران اهواز توضیحات
24Ultrasonic-assisted Co-precipitation Synthesis of Fe2O3 Mixed Metal Oxid Nanocatalysts 1393بیست و یکمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران J. Saffari, M.S. Ekrami-Kakhki, A.R. Hassanabadi, H. Jangi-Firoozabadiدانشگاه چمران اهواز توضیحات
25Electrocatalytic activity of perovskite-type LaFeO3 nanocrystals for ethanol electro-oxidation in alkaline solutions1390پانزدهمین کنگره شیمی ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki دانشگاه بوعلی سینا همدان توضیحات
26Ethanol electrooxidation on Pd nanoparticles in chitosan membrane for direct ethanol fuel cells1390پانزدهمین کنگره شیمی ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki دانشگاه بوعلی سینا همدان توضیحات
27Perovskite-type LaFeO3 nanocrystal as active anode for methanol oxidation in alkaline solutions1390هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhkiدانشگاه سیستان و بلوچستان توضیحات
28Electrocatalytic activity of Pd nanoparticles in chitosan membrane for direct methanol fuel cells1390هجدهمین سمینار شیمی تجزیه ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhkiدانشگاه سیستان و بلوچستان توضیحات
29 تهیه نانو ذرات پلاتین در چیتوسان به عنوان آند برای پیل سوختی متانلی مستقیم1389نهمین همایش دانشجویی فناوری نانومژگان خراسانی مطلق، میثم نوروزی فر، مهری السادات اکرامی کاخکیدانشگاه تربیت مدرس توضیحات
30Electrocatalytic oxidation of Methanol on Bimetallic Composite Films: Pt-Ni and Pt-Sn Nanoparticles in chitosan1389ششمین سمینار الکتروشیمی ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhkiکیش توضیحات
31Investigation of the Pt-Ni-Sn Ternary Nanoparticles Catalysts for Methanol Electrooxidation1389ششمین سمینار الکتروشیمی ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhkiکیش توضیحات
32Electrooxidation of Methanol with Modified Glassy Carbon Electrode with Pt Nanoparticles Self-assembled onto chitosan membrane1389ششمین سمینار الکتروشیمی ایرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki کیش توضیحات
33Preparation and characterization of Nano-Platinum supported on the Natrolite Zeolite2009يازدهمین کنفرانس شيمی معدنی ايرانMozhgan Khorasani-Motlagh, Meissam noroozifar, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhkiدانشگاه صنعتی اصفهان توضیحات
34Anodizing of Aluminium and Coloring of the Anodic Oxide Films on the Aluminium Surface2008دهمين کنفرانس شيمی معدنی ايرانMohammad Ali Rezayat, Hassan Hadadzadeh, َAli Reza Rezvani, Mehri Ekramiدانشگاه سیستان و بلوچستان توضیحات
35Chromium Leaching from Chromite Ore by Sulfuric Acid1385نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايرانMohammad Ali Rezayat, Hassan Hadadzadeh, َAli Reza Rezvani, Mehri Ekramiدانشگاه سمنان توضیحات
36Synthesis of titanium carbide in the combustion system of TiO2-Mg-C in the presence of NaCl1385نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايرانMehri Ekrami, Hassan Hadadzadeh, Mehdi Shafiee Afarani, Mohammad Ali Rezayatدانشگاه سمنان توضیحات
37Production of Chromic Oxides from Chromite Ores by Alkali Fusion1385نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايرانMohammad Ali Rezayat, Hassan Hadadzadeh, َAli Reza Rezvani , Mehri Ekramiدانشگاه سمنان توضیحات
38Combustion synthesis of titanium carbide through the aluminothermic reaction1385نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايرانMehri Ekrami, Hassan Hadadzadeh, Mehdi Shafiee Afarani, Mohammad Ali Rezayatدانشگاه سمنان توضیحات
39Synthesis of Titanium Carbide through the thermite reaction1385نهمين کنفرانس شيمی معدنی ايرانMehri Ekrami, Hassan Hadadzadeh, Mehdi Shafiee Afarani, Mohammad Ali Rezayatدانشگاه سمنان توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1رياضات کاربردی برای دانشجويان گرايش شيمی فيزيک1387انتشارات سخن گستر توضیحات
2شيمی داروها وسموم1387انتشارات سخن گستر توضیحات
3ابعاد اجتماعی-اقتصادی نانوتکنولوژی1387انتشارات سخن گستر توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است