آبتین بوستانی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • تحقیق در عملیات 1
 • تحقیق در عملیات 2
 • تئوری احتمالات و کاربرد آن
 • مدلهای احتمالی و تئوری صف
 • مدیریت و کنترل پروژه
 • طرح ریزی واحدهای صنعتی
 • برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • اقتصاد مهندسی
 • آمار مهندسی
 • تحلیل سیستمها
دکتری تخصصی مهندسی صنایع هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : صنایع
زمینه پژوهش : تحقیق در عملیات- مدیریت زنجیره تامین- پایداری
آخرین محل تحصیل : دانشگاه تهران
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : a_boostani@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1399مهندسی صنایعصنایعدانشگاه تهران توضیحات
2کارشناسی ارشد1390مهندسی صنایعصنایعدانشگاه تهران توضیحات
3کارشناسی1387مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است