معصومه کرامتی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
  • کتب
  • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
  • کارشناسی ارشد
دروس
  • اخلاق و تربیت اسلامی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • مهارتهای زندگی دانشجویی
  • آیین زندگی(کاربردی)
دکتری تربیت اسلامی سرپرست نظارت و ارزیابی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : تربیت اسلامی، مشاوره، روانشناسی
آخرین محل تحصیل : تربیت مدرس
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : keramati@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1390تربیت اسلامیتریبت اسلامیتربیت مدرس توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1رابطه عزت¬نفس و تاب¬آوری با مولفه های خود¬پنداره بدنی دانش‌آموزان دارای ناتوانی2016کودکان استثناییکرامتی- پاینده فر  توضیحات
2Studying the Relationship between religious orientationand Vitality and Mental Health of Male and Female Prisoners2016Health Education & Health Promotionمعصومه کرامتی- سیدعقیل نسیمی  توضیحات
3A survey of relationship between Islamic tolerance of managers and organizational health2014International Journal of Management, Accounting and eonomicsحسین جلیلوند-معصومه کرامتی- حسن نودهی-حسن باقری نیا-  توضیحات
4بررسی رابطه میان مهندسی فرهنگی و سند چشم انداز 14041390شورایعالی انقلاب فرهنگیمیرزمانی- ذوالفقاری  توضیحات
5تأثیر آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی بیماران معتاد تحت درمان1395سلامت اجتماعی و اعتیاد   توضیحات
6واکاوی سبک زندگی دینی در اندیشه سیاسی امام رضا(ع)1392حدیث اندیشهکرامتی-سیدعقیل نسیمی  توضیحات
7تهاجم فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری-سیاست راهکار و متولیان1394پژوهشهای فرهنگیکرامتی-سیدعقیل نسیمی  توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1حج در اندیشه سیاسی اجتماعی مقام معظم رهبری1393موسسه فرهنگی هنری مشعر توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1سند پنجساله مجتمع آموزش عالی اسفراین1393سیدرضا ساداتی فرمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
2نقشه مهندسی فرهنگی کشور1392دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگیطرح ملی-دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی توضیحات
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1لادن رشیدمقدم1395بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت عمومی نوجوانان دختر تحت سرپرستی بهزیستی اسفراین توضیحات
2رضا علیزاده1394رابطه بین محبوبیت ، ترتیب تولدوجنسیت در دانش آموزان دبيرستانهاي شبانه روزي شهرستان شيروان سال تحصيلي 94-93 توضیحات
3صغری شکاریان1393بررسي اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظريه انتخاب بر افزایش خودكارآمدي دردانش آموزان دختر مقطع متوسطه توضیحات
4مجید زهره ئی1393بررسی رابطه بین عاطفه مثبت و منفی و سلامت روان با سبک اسنادی دانش آموزان دبیرستانی دوره دوم شهرستان قوچان توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است