آتنا قاسم آبادی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • ریاضی عمومی 1 و2
 • معادلات دیفرانسیل
 • ریاضیات گسسته
 • جبر خطی
 • آنالیز ریاضی
 • آمار و احتمال مهندسی
 • محاسبات عددی
 • ریاضی مهندسی
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
 • یاضیات و کاربرد آن در اقتصاد
 • نرم افزار Spss
 • سیستم های دینامیکی
 • گراف
 • مبانی ماتریس ها
دکتری ریاضی هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : علوم مهندسی
زمینه پژوهش : سیستم های دینامیکی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه سمنان
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : ghasemabadi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی83ریاضیکاربردیولی عصر(عج) رفسنجان توضیحات
2کارشناسی ارشد86ریاضیآنالیزدانشگاه بیرجند توضیحات
3دکتری92ریاضیسیستم های دینامیکیدانشگاه سمنان توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Stability and bifurcation in a generalized delay prey-predator model 2017Nonlinear dynamicsAtena Ghasemabadi  توضیحات
2Stability and bifurcation of Metzler equation in Advances 2014Advances in difference equationAtena Ghasemabadi  توضیحات
3Qualitative properties of solutions of second order difference equation 2012Journal of Nonlinear Analysis and ApplicationsReza Memarbashi, Atena Ghasemabadi  توضیحات
4Regarding the dynamics of a thrid order nonlinear difference equation2012Advance in difference equationsReza Memarbashi, Atena Ghasemabadi  توضیحات
5Nonstandard discretization of an epidemic model2017Nonlinear AnalysisReza Memarbashi, Atena Ghasemabadi  توضیحات
6Fuzzy difference equations of Volterra type2013International Journal Nonlinear Analysis ApplicationsReza Memarbashi, Atena Ghasemabadi  توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1گردشگری مذهبی مجازی سال 92همایش گردشگری دینی Amir Poorazima, Atena Ghasemabadi  توضیحات
2Stability and absorbing interval for a nonautonomous economic equationsسال 93یازدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی در دانشگاه دامغان Atena Ghasemabadiدانشگاه دامغان توضیحات
3The structure of mapping which preserve orthogonality on different spaces 86سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه زنجان Atena Ghasemabadiدانشگاه زنجان توضیحات
4Bifurcation of a the delay Equationسال 91چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان Atena Ghasemabadiدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان توضیحات
5The Stability of Lotka-Volterra Food Chain Modelسال94در چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه سمنان Atena Ghasemabadiدانشگاه سمنان توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1مبانی ترکیبیات93کشمر توضیحات
2آنالیز ریاضی94ماهان توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1تحلیل دینامیکی زنجیره های غذایی توسط سیستم های دینامیکی پیوسته و گسسته95محمد حسین رحمانی دوست، آتنا قاسم آبادیدانشگاه نیشابور توضیحات
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1نرگس علیمیرزایی 94The study of limit cycle in system of predator-prey equations توضیحات
2حمید برجیسال 95Bifurcation theory and its application to electrical power systems توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است