مصطفی طهری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
 • خواص فیزیکی 1
 • خواص فیزیکی 2
 • مهندسی سطوح و پوشش‌ها
 • متالورژی جوشکاری
 • عملیات حرارتی
 • انتخاب مواد فلزی
 • شیمی فیزیک
 • ترمودینامیک
 • آزمایشگاه عملیات حرارتی
 • آزمایشگاه متالورژی جوشکاری
مواد هیات علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : مواد
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : fa.tahari@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی ارشد1391مهندسی موادشناسایی و انتخاب مواددانشگاه صنعتی اصفهان توضیحات
2کارشناسی1388مهندسی موادمتالورژی صنعتیدانشگاه یزد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1ارزیابی خواص مکانیکی و اکسیداسیون پوشش کامپوزیتی نانوساختار MCrAlY/YSZ تولید شده به روش HVOF1391علوم و مهندسی سطح   توضیحات
2تاثیز میزان YSZ بر خواص مکانیکی و مقاومت سایشی پوشش های پاشش حرارتی CoNiCrAlY/YSZ پوشش دهی شده با روش HVOF1394علوم و مهندسی سطح   توضیحات
3بررسی خواص سایش دمای بالای پوشش های پاشش حرارتی و کلدینگ استلایت 6 و NiCrBSi اعمال شده بر روی فولاد گرمکار DIN-1.23441395فرایندهای نوین در مهندسی مواد   توضیحات
4بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده Cr2O3 بر خواص مکانیکی و رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش استلایت 6 تولید شده به روش پاشش پلاسمایی بر روی زیرلایه IN-7381396فرایندهای نوین در مهندسی مواد   توضیحات
5Microstructural and morphological evaluation of MCrAlY/YSZ composite produced by mechanical alloying method2012Journal of Alloys and Compounds   توضیحات
6Effect of Surface Roughness Morphology on Bond Strength of Thermal Sprayed WC-10Co-4Cr Ceramic/Metal Coating2017Advanced Ceramics Progress   توضیحات
7Investigation of Oxidation Behavior and Thermal Spray of the Mechanically Milled CoNiCrAlY–YSZ Powders2015Journal of Advanced Materials and Processing   توضیحات
8The effect of heat treatment and thermal spray processes on the grain growth of nanostructured composite CoNiCrAlY/YSZ powders2015Journal of Alloys and Compounds   توضیحات
9Effect of Surface Morphologies on the Isothermal Oxidation Behavior of MCrAlY Coatings Fabricated by High-velocity Oxyfuel Processes2017International Journal of Engineering   توضیحات
10Physical optimization of a wavy porous cavity filled by nanofluids in the presence of solar radiations using the Box-Behnken design (BBD2017The European Physical Journal Plus   توضیحات
11Modeling and predicting the photodecomposition of methylene blue via ZnO–SnO2 hybrids using design of experiments (D2017J Mater Sci: Mater Electron   توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است