محدثه نظری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • مکانیک سیالات 1
 • انتقال حرارت 1
 • انتقال جرم
 • مهندسی بیوشیمی
 • فرآیندهای گازی
 • سینتیک و طراحی رآکتور
 • آزمایشگاه عملیات واحد
 • طراحی رآکتور پیشرفته
دکترا هیئت علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : ترموسینتیک و کاتالیست، فرآیندهای گازی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه رازی کرمانشاه
شماره تماس : 05837266531-257
پست الکترونیک : M.nazari@esfarayen.ac.ir;Mohadeseh.nazari@gmail.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی1387مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل توضیحات
2کارشناسی ارشد1389مهندسی فرآوری و انتقال گاز دانشگاه صنعت نفت توضیحات
3دکترا1394مهندسی شیمیترموسنتیک و کاتالیستدانشگاه رازی کرمانشاه توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1بررسی فرآیندهای مای عسازی شناور گاز طبیعی1398ماهنام ه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازمحدثه نظری، علی کروشاوی172 توضیحات
2The evaluation of influence of effective operating parameters and determination of optimal condition in the methanol dehydration to DME using gamma-Alumina2012Iranian chemical engineering journalM.Nazari, R. M. Behbahani, A. Goshtasbi ,M. GhavipourVol. 11 - No. 63 (2012),61-72 توضیحات
3Optimum temperature profile in dimethyl ether production and evaluation of influence of effective operating parameters2014Journal of Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental EffectsM.Nazari, R. M. Behbahani, A. Goshtasbivol.36 ; 1372-1381 توضیحات
4Optimizing the operating parameters on DME production2015Journal of Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental EffectsM.Nazari, R. M. Behbahani, A. Goshtasbi, M. Ghavipourvol.37 ; 766-774 توضیحات
5Effects of static and stirring aging on physiochemical properties of SAPO-18 and its performance in MTO process2014Journal of Natural Gas Science and EngineeringS. Abdollahi, M. Ghavipour, M. Nazari, R.M. Behbahani, G.R. Moradivol.22 ; 245-251 توضیحات
6Investigation of various characterization methods using generalized distribution model and artificial neural network2015Petroleum science and engineering JournalG.R. Moradi, M. Nazari, S. Sahraeivol 127; 286-296 توضیحات
7Preparation and evaluation of the modified nanoparticle SAPO-18 for catalytic conversion of methanol to light olefins2015Catalysis LettersM. Nazari, G.R. Moradi, R.M. Behbahani, M. Ghavipour, S. AbdollahiVol 145 ; 1893-1903 توضیحات
8Dry gel conversion as a suitable method for increasing the lifetime of SAPO-18 in MTO process2016Journal of Natural Gas Science and EngineeringM. Nazari, G.R. Moradi, R.M. Behbahani, M. Ghavipourvol 29 ; 337-344 توضیحات
9A facile synthesis route for modifying the catalytic performance of SAPO-18 in MTO process2016Journal of porous materialsM. Nazari, R.M. Behbahani, G.R. Moradi, Alireza Samadi LemraskiVol.23 ; 1037–1046 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1A Study on the Effects of Metal on the Acidity of MeAPO/MeAPSOMay-20192nd national conference on gas and petrochemical processesMohadese NazariBojnourd توضیحات
2مطالعه اي بر روش هاي افزایش مقاومت مکانیکی کاتالیست هاي اکسید آهن- اکسید کروم در واکنش آب-گاز دما بالافروردین-1399نهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمیمحدثه نظريمازندران توضیحات
3بررسي آناليز سطح زئوليت ها به روش جذب/دفع فيزيكي؛ مشكلات و راهكارهاتیر-1399هفتمین کنفرانس بینالمللی شیمی و مهندسی شیمیمحدثه نظریتهران توضیحات
4Fitting a mixed regression model for C7+ characterization of petroleum fluidsMay-20192nd national conference on gas and petrochemical processesMohadese Nazari, Parisa ParsaMaram, Gholamreza MoradiBojnourd توضیحات
5Study of synthesis methods of SAPO-18 and its evaluation in MTO Process2015;17-19 Feb 15th Iranian national congress of chemical engineeringM. Nazari, G.R. Moradi, R.M. Behbahani, M. Ghavipour, S. AbdollahiTehran توضیحات
6Application of DME in fuel cells and studies of the structure of direct DME fuel cells (DDMEF)April ; 20102nd national conference on Energy, Fuel & EnvironmentM. Nazari, R. M. BehbahaniKermanshah توضیحات
7Determination of the optimum conditions for the production of triple super phosphate by Taguchi experimental design method 2010; 28 Aug-1 Sept19th International Congress of Chemical and Process EngineeringM. Taghizadeh Mazandarani, M. Nazari, M. AbdoliradPraha-Czech Republic توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1بهینه سازی کاتالیست های HTS1395دکتر محسن بهمنی- دکتر ملیسا مهر اشتیاق- دکتر محدثه نظریشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است