فاطمه سعیدپور
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکترای تخصصی مهندسی مواد هیات علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : کامپوزیتهای زمینه فلزی، پیل های سوختی اکسید جامد و مهندسی سطح
آخرین محل تحصیل : دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : f.saeidpour@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکترا1398مهندسی مواد و متالورژیمهندسی مواددانشگاه شهید باهنر کرمان توضیحات
2کارشناسی ارشد1390مهندسی موادشناسایی و انتخاب مواددانشگاه سمنان توضیحات
3کارشناسی1386مهندسی موادمتالورژی صنعتیدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است