حمید دارابی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکتری ریاضی مدیریت امور دانشجویی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : عمران
زمینه پژوهش : جبر - نظریه گروهها - جبر لی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی
شماره تماس : 05837266531
پست الکترونیک : darabi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است