امین نباتی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
مکانیک هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : مکانیک
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : amin459@yahoo.com
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است