صدیقه عباسی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • موازنه انرژی و مواد
 • مکانیک سیالات
 • انتقال حرارت
 • ریاضی مهندسی
 • ترمودینامیک
 • شیمی عمومی
مهندسی شیمی هیات علمی (دانشیار)
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : نانوتکنولوژی
آخرین محل تحصیل : دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : s.abbasi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی 1384مهندسی شیمیصنایع شیمیایی معدنیشهید باهنر کرمان توضیحات
2کارشناسی ارشد1389مهندسی شیمیصنایع غذاییفردوسی مشهد توضیحات
3دکتری1393مهندسی شیمینانوفردوسی مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1بررسی تغییرات سینتیک واکنش تجزیه آلاینده با استفاده از نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با نانوذرات اکسید روی، تأثیر میزان نانوذرات1396lمجله مهندسی بهداشت محیطصدیقه عباسی (2) 5 توضیحات
2Modeling and predicting the photodecomposition of methylene blue via ZnO–SnO2 hybrids using design of experiments (DOE)2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsSedigheh Abbasi, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Mostafa Tahari28(20) توضیحات
3Enhanced Electrocatalytic Activity of Pt-M (M= Co, Fe) Chitosan Supported Catalysts for Ethanol Electrooxidation in Fuel Cells2017Journal of NanostructuresMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Jilla Saffari, Nahid Farzaneh, Sedigheh Abbasi  توضیحات
4The experimental and statistical investigation of the photo degradation of methyl orange using modified MWCNTs with different amount of ZnO nanoparticles2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsNajmeh Roozban, Sedigheh Abbasi, Mahdieh Ghazizadeh28(10) توضیحات
5Electrocatalytic activity of Pt nanoparticles supported on novel functionalized reduced graphene oxide-chitosan for methanol electrooxidation2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Nahid Farzaneh, Sedigheh Abbasi, Batoul Makiabadi28(17) توضیحات
6Statistical analysis of the photocatalytic activity of decorated multi-walled carbon nanotubes with ZnO nanoparticles2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsNajmeh Roozban, Sedigheh Abbasi, Mahdieh Ghazizadeh28(8) توضیحات
7Variation of the photocatalytic performance of decorated MWCNTs (MWCNTs-ZnO) with pH for photo degradation of methyl orange2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsSedigheh Abbasi, Maryam Hasanpour28(16) توضیحات
8Removal efficiency optimization of organic pollutant (methylene blue) with modified multi-walled carbon nanotubes using design of experiments (DOE)2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsSedigheh Abbasi, Maryam Hasanpour, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki28(13) توضیحات
9Photocatalytic Removal of Methyl Orange in Suspension Containing ZnO and SnO2 Nanoparticles and Investigation the Influence of Effective Variables on the Process2016Iranian Journal of Health and EnvironmentS Abbasi9(3) توضیحات
10Fabrication and Evaluation of Pt/M (M= Co, Fe) Chitosan Supported Catalysts for Methanol Electrooxidation: Application in Direct Alcohol Fuel Cell2016Journal of Nanostructures MS Ekrami-Kakhki, Z Yavari, J Saffari, S Abbasi6(3) توضیحات
11The effect of pH on the photocatalytic degradation of methyl orange using decorated ZnO nanoparticles with SnO2 nanoparticles2017Journal of Materials Science: Materials in ElectronicsSedigheh Abbasi, Maryam Hasanpour28 توضیحات
12Comparison between experimental and theoretical thermal conductivity of nanofluids containing MWCNTs decorated with TiO2 nanoparticles2016Experimental Heat Transfer S Abbasi, SM Zebarjad, SHN Baghban, A Youssefid29(6) توضیحات
13Experimental investigation of the rheological behavior and viscosity of decorated multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles/water nanofluids2016Journal of Thermal Analysis and CalorimetrySedigheh Abbasi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Seyed Hossein Noie Baghban, Abbas Youssefi, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhki123(1) توضیحات
14Synthesis of TiO2 Nanoparticles and Decorated Multiwalled Carbon Nanotubes With Various Content of Rutile Titania2015Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal ChemistryS Abbasi, S Mojtaba Zebarjad, SH Noie Baghban, A Youssefi45(10) توضیحات
15Thermal Conductivity of Water Based Nanofluids Containing Decorated Multi Walled Carbon Nanotubes with Different Amount of TiO2 Nanoparticles2015Iranian Journal of Chemical EngineeringS Abbasi, SM Zebarjad, SH NoieBaghban, A Youssefi, MS Ekrami-Kakhki12(1) توضیحات
16Synthesis of SnO 2 and ZnO nanoparticles and SnO 2–ZnO hybrid for the photocatalytic oxidation of methyl orange2015Iran. J. Chem. EngA Ghaderi, S Abbasi, F Farahbod12(3) توضیحات
17Statistical analysis of thermal conductivity of nanofluid containing decorated multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles2014Bulletin of Materials ScienceSedigheh Abbasi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Seyed Hossein Noie Baghban, Abbas Youssefi37(6) توضیحات
18Effect of multi-walled carbon nanotubes on mechanical properties of high-performance mortar2014Magazine of Concrete ResearchSaeed Sahranavard, Hassan Haji Kazemi, Sedighe Abbasi66 توضیحات
19DECORATION OF MULTIWALLED CARBON NONOTUBES WITH TIO2 NANOPARTICLES AND INVESTIGATING THE STABILITY OF ITS NANOFLUIDS2012JOURNAL OF NEW MATERIALSS ABBASI, SM ZEBARJAD, SH NOUEI19(3) توضیحات
20Mathematical modeling of onion drying process using hot air dryer2011Iranian Food Science and Technology Research JournalS Abbasi, SM Mousavi, M Mohebbi(3) 6 توضیحات
21Investigation of changes in physical properties and microstructure and mathematical modeling of shrinkage of onion during hot air drying2011Iranian Food Science and TechnologySedigheh Abbasi, S.M Mousavi, M Mohebbi7 (1) توضیحات
22Effect of Time and Temperature on Moisture Content, Shrinkage, and Rehydration of Dried Onion2009Iranian Journal of Chemical EngineeringSedigheh Abbasi, Seyed Mahmood Mousavi, Mohebbat Mohebbi, Shirin Kiani6 توضیحات
23Statistical analysis of the electrocatalytic activity of Pt nanoparticles supported on novel functionalized reduced graphene oxide-chitosan for methanol electrooxidation2017Electron. Mater. LettMehri-Saddat Ekrami-Kakhki, Sedigheh Abbasi*, and Nahid Farzaneh  توضیحات
24Investigation of Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Decorated Ag Nanorods with Cu Nanoparticles Using Statistical Method2017Journal of Advanced Materials and ProcessingFarid Nourivatan, Sedigheh Abbasi(2) 5 توضیحات
25Decorating and filling of multi-walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles via wet chemical method2013EngineeringSedigheh Abbasi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Seyed Hossein Noie Baghban5 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید حاوی نانوذرات ZnO و SnO2 در تجزیه متیل اورانژمهر 1394اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهاعظم قادری ، صدیقه عباسی ، فرشاد فرهبدمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
2سنتز و مشخصه یابی نانوذرات Ag و CuO و هیبرید CuO-Agمهر 1394اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهصدیقه عباسی- فرید نوری وطنمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
3حذف آلاینده متیل اورانژ از آب با استفاده از هیبرید حاوی نانولوله¬های کربنی و نانوذرات اکسید روی بهمن 1395کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایراننجمه روزبان ، صدیقه عباسی *، مهدیه قاضی¬زادهدانشگاه تهران توضیحات
4تاثیر میزان نانولوله¬های کربنی در هیبرید MWCNT-ZnO بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژبهمن 1395کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایراننجمه روزبان ، صدیقه عباسی *، مهدیه قاضی¬زاده دانشگاه تهران توضیحات
5تخمین راندمان حذف متیلن بلو با استفاده از نانو لوله¬های کربنی چند جداره اصلاح شده توسط اکسید رویMay 2017چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیستصدیقه عباسی*، مریم حسن¬پور مهری السادات اکرامی کاخکیدانشگاه تهران توضیحات
6تاثیر میزان اسیدیته بر روی تغییرات تجزیه فتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسید رویMay 2017چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیستصدیقه عباسی*، مریم حسن¬پور مهری السادات اکرامی کاخکیدانشگاه تهران توضیحات
7بررسی تغییرات میزان ضریب انتقال حرارت هدایتی در نانوسیال حاوی نانومیله های مسمهر 1395دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهصدیقه عباسی- فرید نوری وطنمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
8بررسی اثر pH بر روی راندمان حذف فوتوکاتالیستی متیل اورانژ با استفاده از نانو ذرات دی¬اکسید قلعمهر 1395دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفتهصدیقه عباسی- مریم حسن پورمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
9Investigation of The Photocatalytic Activity Variation of the Coated Mwcnts with ZnO Nanoparticles20174TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOTECHNOLOGY, NANOSCIENCE & ADVANCED MATERIALS (ICNNAM)Sedigheh Abbasi, Maryam Hasanpour, Mehri-Saddat Ekrami-Kakhkiکوآلالامپور- مالزی توضیحات
101 Enhancement of ethanol oxidation at Pt-Ni-Sn nanoparticles supported on reduced graphene oxide1396اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمیMehri-Saddat Ekrami-Kakhki,*, Sedigheh Abbasi, Seyed Ali Ekrami-Kakhkiدانشگاه بجنورد توضیحات
11Electrocatalytic performance of Pt-LaFeO3 nanocatalysts supported on reduced graphene oxide for 2-propanol electrooxidation1396اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمیMehri-Saddat Ekrami-Kakhki,*, Sedigheh Abbasi, Seyed Ali Ekrami-Kakhkiدانشگاه بجنورد توضیحات
12Photocatalytic degradation of methyl orange by ZnO and SnO2 nanoparticles20151st National Conference of Nanotechnology in Chemistry and Chemical EngineeringAzam Ghaderi, Sedigheh Abbasi, Farshad Farahbodدانشگاه آزاد گچساران توضیحات
13Covalent functionalization of TiO2 nanoparticles on multi wall carbon nano tubes2013/11/5the 4th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured MaterialsSedigheh Abbasi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Seyed Hossein Noie Baghbanدانشگاه تهران توضیحات
14Propose suitable model for modeling of moisture ratio and estimation of effective moisture diffusivity of onion slices by hot air dryer2009/11/16The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2009), Kish Island, IranSedigheh Abbasi, Seyed Mahmood Mousavi, Mohebbat MohebbiKish Island, Iran توضیحات
15Modeling of moisture ratio and shrinkage of onion slices during hot air drying2009/11/16The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (ICHEC 2009), Kish Island, IranSedigheh Abbasi, Seyed Mahmood Mousavi, Mohebbat Mohebbi Kish Island, Iran توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1سنتز و مشخصه¬یابی نانو ذرات TiO2 و هیبرید TiO2-SnO2 جهت کاربرد فتوکاتالیستی 1396صدیقه عباسیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
2بررسی تاثیر میزان اسیدیته آب¬های آلوده بر روی فعالیت فتوکاتالیستی هیبربد حاوی ذنانوذرات ZnO و SnO21396صدیقه عباسیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
3بررسی خواص نانوسیال حاوی نانومیله های مس و نقره1395صدیقه عباسیمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین توضیحات
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1نجمه روزبان00سنتز مشخصه یابی نانو لوله های کربنی آرایش یافته با نانو ذرات اکسید روی جهت بررسی فعالیت فتو کاتالیستی توضیحات
2فرید نوری وطن00بررسی تغییرات میزان هدایت حرارتی نانو سیال حاوی هیبرید مس و نقره توضیحات
3محمد جواد شریعت00بررسی روش¬های بازیافت و جلوگیری از هدرروی هیدروکربن¬های با ارزش (LPG) در واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گاز سرخون و ارائه راهکارهای کاهش اتلاف آن¬ها در فلر توضیحات
4جمال صادقی00مطالعه پارامترهای جریانی نفت خام پس از اختلاط با نانو ذرات اکسید مولیبدن در یک خط لوله توضیحات
5اعظم قادری00بررسی فعالیت فتوکاتالیستی نانوکامپوزیت حاوی SnO2, ZnO, Ag توضیحات
6رامین نیازی00بهینه¬سازی شرایط واکنش حذف کلراید توسط رزین M-500 در تصفیه دی اتانول آمین توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1موازنه مواد و انرژی توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1مکانیک سیالات توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است