مصطفی عابدی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
 • کارشناسی ارشد
دروس
 • Discrete Mathematics
 • Differential Equations
 • Statistics and Probability
 • Math 1
 • Numerical calculations
 • Math 2
ریاضی مدیر مالی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : ریاضی
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530-269
پست الکترونیک : abedi@esfarayen.ac.ir , Ms_abedi@yahoo.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری05/08/1394ریاضی محضجبر و ثوپولوژیحکیم سبزواری توضیحات
2کارشناسی ارشد31/06/1386ریاضی محضجبرعلم و صنعت ایران توضیحات
3کارشناسی31/06/1383ریاضیمحضحکیم سبزواری توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Quasi SV frames and their properties2021Quaestiones MathematicaeMostafa Abedihttps://doi.org/10.2989/16073606.2021.1929538 توضیحات
2Closed ideals in the uniform topology on the ring of real-valued continuous functions on a frame2020Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di PadovaMostafa Abedi and Ali Akbar Estaji143 توضیحات
3On primary ideals of pointfree function rings2020Journal of Algebraic SystemsMostafa Abedi7 توضیحات
4Some Notes on z-Ideal and d-Ideal in RL2020Bulletin of the Iranian Mathematical SocietyMostafa Abedi46 توضیحات
5On self-injectivity of the f- ring Frm(𝓟(ℝ), L)2019Mathematica SlovacaAli Akbar Estaji, Mostafa Abedi, and Ahmad Mahmoudi Darghadam(5)69 توضیحات
6Zero-Divisor Graph of Real-Valued Continuous Functions on a Frame2019FilomatMostafa Abedi(1)33 توضیحات
7Concerning real-closed ideals in RLand SV-frames2019Topology and its ApplicationsMostafa Abedi258 توضیحات
8فشرده‌سازی برای قاب‌های کاملاً منظم بر اساس قسمت همصفرشان2019پژوهش‌های ریاضی(نشریه دانشگاه خوارزمی مصطفی عابدی و علی اکبر استاجی(1)5 توضیحات
9On injectivity of the ring of real-valued continuous functions on a frame2018Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon StevinAli Akbar Estaji and Mostafa Abedi25 توضیحات
10On minimal ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frame2018Archivum Mathematicum BrnoAbolghasem Karimi Feizabadi, Ali Akbar Estaji and Mostafa Abedi54 توضیحات
11Intersection of essential ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frame2017Journal of Algebraic SystemAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa Abedi5 توضیحات
12 A note on weakly Lindelof frames 2018 Quaestiones MathematicaeMostafa Abedi(6)41 توضیحات
13 Pointless form of Rough ‎sets2015Kyungpook ‎Mathematical ‎JournalAbolghasem Karimi Feizabadi, Ali Akbar Estaji and Mostafa Abedi55 توضیحات
14 Strongly fixed ideals in ‎C (L) and compact ‎frames2015Archivum ‎Mathematicum BRNO Ali Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa Abedi51 توضیحات
15 Zero sets in pointfree ‎topology and strongly z-‎ideals2015Bulletin of the ‎Iranian ‎Mathematical SocietyAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa Abedi41 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Studying neighborhood strongly divisible ideals in ℛ𝐿 based on zero sets in pointfree topology February 20, 2020The second National Congress on Mathematics statistics Mostafa AbediGonbad Kavous University توضیحات
2so –filters in pointfree topologyAugust 23-26, 201849th Annual Iranian Mathematics ConferenceMostafa AbediIran University of Science and Technology, Tehran, Iran توضیحات
3A study on the socle of the ring RL based on zero sets in pointfree topologyMay 16, 20182th National Conference on New Researches in MathematicsMostafa Abedi and Ali Akbar EstajiUniversity of Ayatollah Borojerdi, Borujerd, Iran, توضیحات
4so-fixed ideals and so-compact framesMay 16, 20182th National Conference on New Researches in MathematicsMostafa AbediUniversity of Ayatollah Borojerdi, Borujerd, Iran توضیحات
5A study on the zero-divisor graph of the ring RL based on zero sets in pointfree topologyJanuary 17-18, 2018The 10th Graph Theory and Algebraic Combinatorics Conference of IranMostafa AbediYazd university, Iran توضیحات
6A short note on compact framesDecember 20, 2017First Local Conference of Mathematical Science and ApplicationsMostafa Abedi Shahid Chamran University of Ahvaz توضیحات
7z^0-ideal and zero sets in pointfree topology August 22-25 2013The 48th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceMostafa AbediBu-Ali Sina University, Iran توضیحات
8Absolutely convex ideals and zero sets in pointfree topology August 22-25 ‎‎2017The 48th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceMostafa AbediBu-Ali Sina University, Iran توضیحات
9Some properties of almost P-frames and real ideals based on zero sets in pointfree topologyOctober 18-19, 2017The 9th National Conference on Mathematics of Payame Noor UniversityMostafa AbediKerman, Iran توضیحات
10 Strongly fixed ideals in the ring of real-valued continuous functions on a frameJuly 19-20, 201625th Iranian Algebra SeminarMostaf Abedi and Abolghasem Karimi Feizabadi Hakim Sabzevari University, Iran توضیحات
11 Weakly spatial frames 2015 25-28 August ‎‎The 46th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceMostafa Abedi, Ali Akbar Estaji and Abolghasem Karimi FeizabadiYazd University , Iran توضیحات
12 Strongly z-ideals in ring ‎of real-valued ‎continuous functions on ‎a frame August 26-29, ‎‎2014The 45th Annual Iranian ‎Mathematics ConferenceAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa AbediSemnan University , Iran توضیحات
13 z-filters and zero sets in ‎pointfree topologyNovember 12-13, 201424th Iranian Algebra SeminarMostafa Abedi, Ali Akbar Estaji and Abolghasem Karimi FeizabadiKharazmi University, Iran توضیحات
14Partitions of a lattice and Galois connections August 27-30 , 2013The 44th Annual Iranian Mathematics ConferenceAli Akbar Estaji, Abolghasem Karimi Feizabadi and Mostafa AbediFerdowsi University of Mashhad, Iran توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
ردیفنام و نام خانوادگیسال ورودعنوان پروژه 
1فرشته سادات میرزاپور92زیرجبرهایی از C(X) با برد شمارا توضیحات
2مریم طاها94مباحثی از z –ایده‌آل‌ها روی قاب توضیحات
3زهرا ترک جزی93عملگر موضعی زیر جبر شمارا و سوپر ساکل از توابع پیوسته توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1ریاضیات گسسته - گریمالدی - جلد 1 و 2- ساختمان های گسسته، قلی زاده توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1معادلات دیفرانسیل، علی اصغر کرایه چیان توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1حساب دیفرانسیل و انتگرال، توماس -جلد دوم توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است