میثاق قمری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • بلورشناسی و آزمایشگاه
 • خواص مواد
 • متالورژی فیزیکی
 • زبان تخصصی مهندسی مواد
 • زبان تخصصی مهندسی ایمنی
 • پلیمرها
 • سرامیکها و مواد دیرگداز
 • متالورژی پودر
 • آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالورژی
 • علم مواد
 • مواد پیشرفته
 • زبان فنی ریخته گری
 • مصالح ذوب
 • زبان خارجی عمومی
مواد هیات علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : نانو مواد سرامیکی و هیبریدی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه حکیم سبزواری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : ghamari_iust@yahoo.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی1385مهندسی موادسرامیکدانشگاه علم و صنعت ایران توضیحات
2کارشناسی ارشد1388مهندسی موادسرامیکدانشگاه بین المللی امام خمینی توضیحات
3دکترا1396مهندسی موادمواد پیشرفتهدانشگاه حکیم سبزواری توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1COMPOSITION DEPENDENCE OF SPECTROSCOPIC PROPERTIES AND TRANSPARENCY OF SiO2-TiO2-Na2O GLASS IN 200-1100 nm2012Iranian journal of materials science and engineeringGhamari Misagh, Mirhadi Bahman  توضیحات
2The effect of Fe3+-doped on structure and optical properties of mesoporous Al2O3/SiO2 composite2016Materials Science in Semiconductor ProcessingMahdi Ghasemifard, Ehsan Fathi, Misagh Ghamari  توضیحات
3Electrical and optical properties of SrTiO3 nanopowders: Effect of different dopants Ba and Ag2016Modern physics letter BMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy  توضیحات
4Effect of different fuels on surface morphology and microstructure of TiO2–(Ti0. 98Si0. 2) O2 composite nanoparticles2016Ceramics InternationalMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy  توضیحات
5Frequency dependence and fuel effect on optical properties of nano TiO2-based structures2016Modern physics letter BMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy  توضیحات
6Frequency and composition dependency of optical and dielectric properties of PMMA/boehmite nano-hybrid prepared via facile aqueous one-pot process2017Modern physics letter BMisagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
7Surface morphology of PMMA/boehmite hybrid nanostructures prepared via facile one-pot process2017Applied Physics A Misagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
8The impact of morphology control on the microhardness of PMMA/Boehmite hybrid nanoparticles prepared via facile aqueous one-pot process2017Journal of Sol-Gel Science and TechnologyMisagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
9Effect of morphology control on optical properties of PMMA/boehmite nano-hybrid prepared through facile one-pot process2017Journal of Materials Science: Materials in Electronics Misagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
10Bond length (Ti–O) dependence of nano ATO3-based (A = Pb, Ba, Sr) perovskite structures: Optical investigation in IR range2018Modern physics letter BMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Cengiz Okay  توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1An investigation on optical properties of Al1.92Fe0.08O3 nano-porous2015NanoTR11Mahdi Ghasemifard, Misagh GhamariTurkey توضیحات
2Phase transformation in zirconia nanocrystals at low temperature by auto combustion method2016NanoTR12Ehsan Fathi, Mahdi Ghasemifard, Misagh GhamariTurkey توضیحات
3Simultaneous particle formation of PMMA and aluminum hydroxide in a hybrid by a novel method2016NanoTR12Misagh Ghamari, Gholamali FarziTurkey توضیحات
4Copper ion removal from aqueous media by using organic/inorganic hybrid nanoparticles2018NanoTR14Misagh ghamari, Mahdi ghasemifardTurkey توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1تئوری و تکنولوژی سرامیک های غیر اکسیدی پیشرفته1388میرهادی توضیحات
2شیشه های سیلیکات سدیمی تیتانیوم دار1388میرهادی توضیحات
3تئوری و تکنولوژی ساخت ظروف پرسلانی (چینی)1389میرهادی توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1تولید صنعتی نانو آلومینا با استفاده از مواد ایرانی در مقیاس صنعتی1392مهدی قاسمی فردمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
2تاثیر pH محلول و غلظت پیش ماده بر خواص کاتالیستی نانو آلومینای سنتز شده با پیش ماده سولفاتی1397میثاق قمریمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
3بررسی خواص اپتیکی نانو منیزیای سنتز شده به روش احتراقی1391میثاق قمریمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است