میثاق قمری
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • بلورشناسی و آزمایشگاه
 • خواص مواد
 • متالورژی فیزیکی
 • زبان تخصصی مهندسی مواد
 • زبان تخصصی مهندسی ایمنی
 • پلیمرها
 • سرامیکها و مواد دیرگداز
 • متالورژی پودر
 • آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالورژی
 • علم مواد
 • مواد پیشرفته
 • زبان فنی ریخته گری
 • مصالح ذوب
 • زبان خارجی عمومی
دکترای تخصصی هیات علمی-استادیار
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : نانو مواد سرامیکی و هیبریدی
آخرین محل تحصیل : دانشگاه حکیم سبزواری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : ghamari_iust@yahoo.com
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی1385مهندسی موادسرامیکدانشگاه علم و صنعت ایران توضیحات
2کارشناسی ارشد1388مهندسی موادسرامیکدانشگاه بین المللی امام خمینی توضیحات
3دکترا1396مهندسی موادمواد پیشرفتهدانشگاه حکیم سبزواری توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Synthesis of Porous Network-Like α-Fe2O3 and α/γ-Fe2O3 Nanoparticles and Investigation of Their Photocatalytic Properties2019Nanotechnologies in RussiaM Ghasemifard, G Heidari, M Ghamari, E Fathi, M Izi  توضیحات
2Aluminum oxyhydroxide-doped PMMA hybrids powder prepared via facile one-pot method towards copper ion removal from aqueous solution2019International Nano Letters Misagh Ghamari, Amin Imani, James F Williams, Mahdi Ghasemifard  توضیحات
3Porosity evaluation and positron annihilation study of mesoporous aluminum oxy-hydroxide ceramics2020Applied Physics AM Ghasemifard, M Ghamari, S Samarin, JF Williams  توضیحات
4A Substantial Red and Blue Shift in the Band Gap of Gamma Alumina Through Controlling the OH/Al and Concentration of Sulfate Precursor2020Iranian Journal of Materials Science and EngineeringM Ghamari, M Ghasemifard  توضیحات
5Investigation of the Absorption of Metallic and Non-Metallic Constituents from Water Used in Jajarm Alumina Factory Using Two Types of Nano Alumina2020Journal of Water and Wastewater Science and Engineering Emad Garmeh, Misagh Ghamari, Avazverdy Gooklani  توضیحات
6A green chemical approach for synthesis of sponge-like mesoporous gamma alumina and evaluation of three parameters OH/Al, salt concentration and ageing time on BET and BJH …2021International Nano Letters Taghi Margan Moghadam, Pouria Alizadeh, Misagh Ghamari, Mohamad Mousavi  توضیحات
7The structural and optical band gap energy evaluation of nano TiO 2 powders by diffuse reflectance spectroscopy prepared via combustion method2020International Nano Letters P Rashidi, M Ghamari, M Ghasemifard  توضیحات
8COMPOSITION DEPENDENCE OF SPECTROSCOPIC PROPERTIES AND TRANSPARENCY OF SiO2-TiO2-Na2O GLASS IN 200-1100 nm2012Iranian journal of materials science and engineeringGhamari Misagh, Mirhadi Bahman  توضیحات
9The effect of Fe3+-doped on structure and optical properties of mesoporous Al2O3/SiO2 composite2016Materials Science in Semiconductor ProcessingMahdi Ghasemifard, Ehsan Fathi, Misagh Ghamari  توضیحات
10Electrical and optical properties of SrTiO3 nanopowders: Effect of different dopants Ba and Ag2016Modern physics letter BMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy  توضیحات
11Effect of different fuels on surface morphology and microstructure of TiO2–(Ti0. 98Si0. 2) O2 composite nanoparticles2016Ceramics InternationalMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy  توضیحات
12Frequency dependence and fuel effect on optical properties of nano TiO2-based structures2016Modern physics letter BMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Meysam Iziy  توضیحات
13Frequency and composition dependency of optical and dielectric properties of PMMA/boehmite nano-hybrid prepared via facile aqueous one-pot process2017Modern physics letter BMisagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
14Surface morphology of PMMA/boehmite hybrid nanostructures prepared via facile one-pot process2017Applied Physics A Misagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
15The impact of morphology control on the microhardness of PMMA/Boehmite hybrid nanoparticles prepared via facile aqueous one-pot process2017Journal of Sol-Gel Science and TechnologyMisagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
16Effect of morphology control on optical properties of PMMA/boehmite nano-hybrid prepared through facile one-pot process2017Journal of Materials Science: Materials in Electronics Misagh Ghamari, Gholamali Farzi  توضیحات
17Bond length (Ti–O) dependence of nano ATO3-based (A = Pb, Ba, Sr) perovskite structures: Optical investigation in IR range2018Modern physics letter BMahdi Ghasemifard, Misagh Ghamari, Cengiz Okay  توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1An investigation on optical properties of Al1.92Fe0.08O3 nano-porous2015NanoTR11Mahdi Ghasemifard, Misagh GhamariTurkey توضیحات
2Phase transformation in zirconia nanocrystals at low temperature by auto combustion method2016NanoTR12Ehsan Fathi, Mahdi Ghasemifard, Misagh GhamariTurkey توضیحات
3Simultaneous particle formation of PMMA and aluminum hydroxide in a hybrid by a novel method2016NanoTR12Misagh Ghamari, Gholamali FarziTurkey توضیحات
4Copper ion removal from aqueous media by using organic/inorganic hybrid nanoparticles2018NanoTR14Misagh ghamari, Mahdi ghasemifardTurkey توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1تئوری و تکنولوژی سرامیک های غیر اکسیدی پیشرفته1388میرهادی توضیحات
2شیشه های سیلیکات سدیمی تیتانیوم دار1388میرهادی توضیحات
3تئوری و تکنولوژی ساخت ظروف پرسلانی (چینی)1389میرهادی توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1تولید صنعتی نانو آلومینا با استفاده از مواد ایرانی در مقیاس صنعتی1392مهدی قاسمی فردمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
2تاثیر pH محلول و غلظت پیش ماده بر خواص کاتالیستی نانو آلومینای سنتز شده با پیش ماده سولفاتی1397میثاق قمریمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
3بررسی خواص اپتیکی نانو منیزیای سنتز شده به روش احتراقی1391میثاق قمریمجتمع آموزش عالی اسفراین توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1مهندسی پودر توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است