سارا متولی حقیقی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
  • آمار مهندسی
  • سیستمهای اطلاعات مدیریت
  • طراحی ایجاد صنایع
  • کنترل کیفیت آماری
  • مهندسی فاکتورهای انسانی
  • تحلیل سیستم ها
دکتری تخصصی مهندسی صنایع هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : صنایع
زمینه پژوهش : مهندسی صنایع
آخرین محل تحصیل : دانشگاه تهران
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : s.motevali@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری تخصصی 1398مهندسی صنایع صنایع دانشگاه تهران توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1منابع درسی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1منابع درسی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1منابع درسی توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
ردیفعنوان 
1منابع درسی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است