رقیه خالقیان مقدم
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
  • مقالات ژورنال
دانشجویان
دروس
شیمی کاربردی سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مهندسی شیمی
زمینه پژوهش : نانومواد و پیل های سوختی
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : r_khaleghianm@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1392شیمیکاربردیدانشگاه سیستان و بلوچستان توضیحات
2کارشناسی ارشد1386شیمیکاربردیدانشگاه اصفهان توضیحات
3کارشناسی1383شیمیکاربردیدانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران سایق) توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A Study on the Thermal Behavior of Low Silica X-type Zeolite Ion-exchanged with Alkaline Earth Cations2009Microporous and Mesoporous Materials   توضیحات
2Removal of mercaptans from light oil cuts using Cu(II)–Y type Zeolite2009Fuel Processing Technology   توضیحات
3Electrochemical activities of platinum-decorated multi-wall carbon nanotube/chitosan composites for the oxidations of alcohols2013Journal of Solid State Electrochemistry   توضیحات
4Incorporation effect of nanosized perovskite LaFe0.7 Co0.3O3 on the electrochemical activity of Pt nanoparticles-multi walled carbon nanotube composite toward methanol oxidation2013Journal of Solid State Chemistry   توضیحات
5Enhanced electrocatalytic properties of Pt-chitosan nanocomposite for direct methanol fuel cell by LaFeO3 and carbon nanotube2014Journal of Power Sources   توضیحات
6Electrochemical investigation of Pd nanoparticles and MWCNTs supported Pd nanoparticles-coated electrodes for alcohols (C1–C3) oxidation in fuel cells2014Journal of Applied Electrochemistry   توضیحات
7بررسی فعالیت کاتالیستی نانوکامپوزیت پالادیم- نانولوله های کربنی جهت الکترواکسایش متانول در پیل های سوختی و مقایسه آن با کاتالیست پلاتینی 1396فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری در مهندسی مواد   توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است