سمیه گرایلو تنها
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
 • ریاضی 1
 • ریاضی 2
 • معادلات دیفرانسیل
 • آمارو احتمال مهندسی
 • محاسبات عددی
 • آنالیز حقیقی(کارشناسی ارشد)
 • تحلیل آماری(کارشناسی ارشد)
 • ریاضیات مهندسی
 • جبرخطی
 • ریاضیات گسسته
ریاضی هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : مکانیک
زمینه پژوهش : آنالیز هارمونیک
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : so.grailoo@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1کارشناسی1384ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود توضیحات
2کارشناسی ارشد1386ریاضیسیستم های دینامیکیدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
3دکتری1393ریاضیآنالیزدانشگاه گیلان توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1, module amenability of tensor product of Banach algebras with canonical module actions2014Gen. Math. Notes- A . Sahleh, S. Grailo1 توضیحات
2Module amenability of semigroup Algebras under certain module action2014Journal of Mathematical Extension - A . Sahleh, S. Grailo2 توضیحات
3Module amenability of restricted semigroup algebras under module actions2015, Filomat Journal - A . Sahleh, S. Grailo 29:4 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Special congruence on inverse semigroup and amenability1392چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران عباس سهله و سمیه گرایلودانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
2بررسی وجود همانی تقریبی کراندار برای جبرهای میانگین پذیر مدولی1391سمینار آنالیز ریاضی هارمونیک عباس سهله و سمیه گرایلواصفهان توضیحات
3میانگین پذیری مدولی ضربهای تانسوری جبرهای نیم گروهی1390سمینار آنالیز ریاضی مراغهعباس سهله و سمیه گرایلومراغه توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است