مهدی احمدی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • کنترل خطی
 • کنترل مدرن
 • کنترل دیجیتال
 • کنترل صنعتی
 • ابزار دقیق
 • ریاضیات مهندسی
 • تئوری مدارهای الکتریکی
 • برنامه نویسی (MATLAB)
 • سیگنالها و سیستمها
 • کنترل صنعتی پیشرفته
 • کنترل بهینه
 • کنترل تطبیقی
دکتری مهندسی برق - کنترل عضو هیات علمی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : برق
زمینه پژوهش : تئوری کنترل (مدلهای چندگانه - پیش بین - بهینه) ، تشخیص و تحمل پذیری عیب ، مدل های اقتصادی (ارزیابی، تخمین و بهینه سازی)
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف
شماره تماس : 058-37266531
پست الکترونیک : mahdiahmadi@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری تخصصیمهر 1396مهندسی برقکنترلصنعتی شریف توضیحات
2کارشناسی ارشدشهریور 1391مهندسی برقکنترلعلم و صنعت ایران توضیحات
3کارشناسیشهریور 1389مهندسی برقکنترلعلم و صنعت ایران توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است