جواد اسماعیل زاده
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
 • پروژه های پژوهشی
دانشجویان
دروس
 • شیمی فیزیک
 • خواص مکانیکی مواد 1
 • روش های شناسایی و آنالیز مواد
 • آلیاژهای غیرآهنی
 • انتقال مطالب علمی و فنی
 • خواص مکانیکی مواد 2
 • متالورژی سطح و پوشش ها
 • انالیز متالورژی شکست
 • مواد مرکب
 • متالورژی مکانیکی
دکتری تخصصی مهندسی مواد هیات علمی گروه مهندسی مواد
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : بیومتریال، نانوفناوری
آخرین محل تحصیل : پژوهشگاه مواد و انرژی
شماره تماس : 05837266531-داخلی 281
پست الکترونیک : esmaeilzadehj@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری1396مهندسی مواد پژوهشگاه مواد و انرژی توضیحات
2کارشناسی ارشد1391مهندسی مواد-نانومواد پژوهشگاه مواد و انرژی توضیحات
3کارشناسی1388مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Dispersant-assisted low frequency electrophoretically deposited TiO2 nanoparticles in non-aqueous suspensions for gas sensing applications2012Ceramic International (IF: 2.98)Javad Esmaeilzadeh, Sasan Ghashghaie, Babak Raissi, Ehsan Marzbanrad, Cyrus Zamani and Reza Riahifar  توضیحات
2The effect of additive dispersan on chain formation capability of TiO2 nanoparticles under low frequency electric fields for NO2 gas sensing applications2014Journal of the European Ceramic Society(IF: 3.4)J. Esmaeilzadeh, S. Ghashghaie, P. Sowti Khiabani, A. Hosseinmardi, E. Marzbanrad, C. Zamani and B. Raissi  توضیحات
3Electrospun TiO2 nanofibers-based gas sensors fabricated by AC electric field2015Bulletin of materials science(IF:0.9)E.Z.Karimi, J. Esmaeilzadeh, E. Marzbanrad  توضیحات
4Dynamic mechanical properties of PDLLA/PCL blends and their nanocomposites with bioactive glass as nanofiller2017Journal of Advanced Materials and TechnologyJ. Esmaeilzadeh, S. Hesaraki, S. M. M. Hadavi, M. Esfandeh  توضیحات
5CO gas sensing behavior of synthesized α-Fe2O3 nanorods fabricated via Alternative Current (AC) electric fields2016International Journal of Academic Scientific ResearchJavad. Esmaeilzadeh, Ebrahim. Zohourvahid Karimi  توضیحات
6The role of Electric Field Affected Zone (EFAZ) on the electrophoretic deposition of TiO2 nanoparticles under symmetric low frequency AC electric fields2012The journal of physical chemistry b(IF:3.2). Esmaeilzadeh, S. Ghashghaie , B. Raissi and R.Riahifar J  توضیحات
7Fabrication of undoped-TiO2 nanostructure based NO2 high temperature gas sensor using low frequency AC electrophoretic deposition method2012sensors and actuators b(IF:5.4)J. Esmaeilzadeh, E. Marzbanrad, C. Zamani and B. Raissi  توضیحات
8Mechanical properties of biodegradable poly (D/L) lactic acid/polycaprolactone blends processed from the solvent-evaporation technique2017Materials Science and Engineering C(IF: 4.2)J. Esmaeilzadeh, S. Hesaraki, S. M. M. Hadavi, M. Esfandeh, M. H. Ebrahimzadeh  توضیحات
9Poly (d/l) lactide/polycaprolactone/bioactive glasss nanocomposites materials for anterior cruciate ligament reconstruction screws: The effect of glass surface functionalization on mechanical properties and cell behaviors2017Materials Science and Engineering C(IF: 4.2) J. Esmaeilzadeh, S. Hesaraki, S. M. M. Hadavi, M. H. Ebrahimzadeh, M. Esfandeh  توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1Effect of dispersant in non-aqueous suspensions on the deposition pattern of AC electrophoretically deposited TiO2 thick films at 1 Hz for gas sensing application20111st electrophoresis technical conferenceJ.Esmaeilzadeh,...Tehran,Iran توضیحات
2Investigation of deposition controlling parameters influence(especially medium effects) on thick films formation mechanism of titanium dioxide nanostructures using low frequency alternating electrophoretic deposition2011The second conference on application of nanotechnology in science, engineering and medicine(NTC2011)J.Esmaeilzadeh,...Mashhad,Iran توضیحات
3the Role of deposition parameters on the deposition pattern of TiO2 nanoparticles prepared by low frequency AC electrophoresis20103rd international congress on nanoscience and nanotechnology (ICNN-2010)J.Esmaeilzadeh,...Shiraz, Iran توضیحات
4Influence of Dolapix as a dispersant in deposition pattern for fast fabrication of electronic device by using low frequency alternative current electrophoretic deposition (LFACEPD)20114th International Conference on Electrophoretic Deposition: Fundamentals and Applications (EPD)J.Esmaeilzadeh,...Puerto Vallarta, Mexico توضیحات
5NO2 gas sensor fabrication assisted by electric field2011international conference on the advancement of materials & nanotechnology (ICAMN-2010), J.Esmaeilzadeh,...Kuala Lumpur, Malaysia توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1بیومواد در ارتوپدی1396نخبگان شریف توضیحات
ردیفعنوان پروژهتاریخ اجرامجریانکارفرما 
1خمیرهای تزریق پذیر جایگزین استخوانی1396جواد اسماعیل زاده، ...دانشگاه علوم پزشکی مشهد توضیحات
2ساخت، مشخصه یابی و مطالعه خواص مکانیکی و بیولوژیکی پوشش های گرادیانی تیتانیا/هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژهای تیتانیمی به منظور پوشش دهی ایمپلنت های بیوپزشکی1396جواد اسماعیل زاده، ...دانشگاه علوم پزشکی مشهد توضیحات
3بیدهای آنتی بیوتیکی با هدف درمان زخم های دیابتی1396جواد اسماعیل زاده، ...دانشگاه علوم پزشکی مشهد توضیحات
4• ساخت حسگر گاز بر پایه اکسید کادمیم1390جواد اسماعیل زاده، احسان مرزبان رادپژوهشگاه مواد و انرژی توضیحات
5• ساخت حسگر گازی دمای بالای دی اکسید نیتروژن1394جواد اسماعیل زاده، ابراهیم ظهور کریمیدانشگاه آزاد اسلامی توضیحات
6• سنتز، مشخصه یابی و ارزیابی بیولوژیکی پیچ و صفحات اورتوپدی زیست تخریب پذیر و قابل جذب1396جواد اسماعیل زاده، سعید حصارکیوزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1جزوه درسی توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میان ترم نیم سال اول 97-98 توضیحات
2نمرات میان ترم شیمی فیزیک توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1جزوه میان ترم توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم آنالیز مواد توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میان ترم آلیاژهای غیرآهنی توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میان ترم متالورژی سطح و پوشش ها توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
ردیفعنوانمهلت تحویل  
1رسم منحنی flexural  توضیحات
2رسم منحنی Tensile  توضیحات
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1جزوه درسی توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1جزوه درسی توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است