مرتضی دیرانلو
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
عمران هیات علمی
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : عمران
زمینه پژوهش : عمران- ژئوتکنیک
آخرین محل تحصیل : کارشناسی ارشد
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : M.deiranlou@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است