مرتضی حاجی زاده
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
دانشجویان
دروس
 • روش های شناسایی و آنالیز مواد
 • عملیات حرارتی
 • ریاضیات مهندسی
 • متالورژی فیزیکی مواد
 • بررسی های غیر مخرب
 • ریخته گری 2
 • پدیده های انتقال
 • شکل دهی فلزات
 • آنالیز متالورژی شکست
 • آشنایی با تاریخچه و مبانی مهندسی مواد و متالوژی
 • اصول مهندسی سطح
 • ریخته گری فلزات غیر آهنی
دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد
دانشکده : دانشکده مواد و شیمی
گروه : مواد
زمینه پژوهش : نانو مواد، مهندسی سطح
آخرین محل تحصیل : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شماره تماس : ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی ۲۷۰
پست الکترونیک : Hajizadeh@esfarayen.ac.ir
وب سایت : https://scholar.google.com/citations?user=A4pQZeIAAAAJ&hl=en
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری تخصصی1395مهندسی موادمهندسی مواد و متالورژیدانشگاه صنعتی مالک اشتر توضیحات
2کارشناسی ارشد1391مهندسی موادشناسایی و انتخاب مواددانشگاه صنعتی مالک اشتر توضیحات
3کارشناسی1389مهندسی موادمتالورژی صنعتیدانشگاه فردوسی مشهد توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1Plasma-sprayed nanostructured scandia-yttria and ceria-yttria codoped zirconia coatings: microstructure, bonding strength and thermal insulation properties2018Ceramics InternationalMR Loghman-Estarki, M Hajizadeh-Oghaz, H Edris, R Shoja Razavi, A Ghasemi, Z Valefi, H Jamali  توضیحات
2Large-scale synthesis of YSZ nanopowder by Pechini method2014Bulletin of Materials ScienceMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Mohammadreza Loghman Estarki37 توضیحات
3The effect of solution pH value on the morphology of ceria–yttria co stabilized zirconia particles prepared using the polymerizable complex method2016Journal of Cluster ScienceMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Ali Ghasemi27 توضیحات
4Synthesis and characterization of Y2O3 nanoparticles by sol–gel process for transparent ceramics applications2016Journal of Sol-Gel Science and TechnologyMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Masoud Barekat, Mahdi Naderi, Saadat Malekzadeh, Mohammad Rezazadeh78 توضیحات
5Synthesis, characterization and optical properties of Zr+ 4/La+ 3/Nd+ 3 tri-doped yttria nanopowder by sol–gel combustion method2016Ceramics InternationalShima Shirinparvar, Reza Shoja Razavi, Fatemeh Davar, Mohammad Reza Loghman-Estarki, Morteza Hajizadeh-Oghaz, Saeid Ghorbani42 توضیحات
6Preparation of nanostructured YSZ granules by the spray drying method2014Ceramics InternationalMohammad Reza Loghman-Estarki, Mousa Pourbafrany, Reza Shoja Razavi, Hossein Edris, Saeed Reza Bakhshi, Mohammad Erfanmanesh, Hossein Jamali, Seyed Naveed Hosseini, Morteza Hajizadeh-Oghaz40 توضیحات
7Synthesis and characterization of non-transformable tetragonal YSZ nanopowder by means of Pechini method for thermal barrier coatings (TBCs) applications2014Journal of sol-gel science and technologyMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Mohammad Reza Loghman-Estarki70 توضیحات
8Optimizing sol–gel synthesis of magnesia-stabilized zirconia (MSZ) nanoparticles using Taguchi robust design for thermal barrier coatings (TBCs) applications2015Journal of Sol-Gel Science and TechnologyMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Mohammad Khajelakzay73 توضیحات
9Synthesis and characterization of ceria–yttria co-stabilized zirconia (CYSZ) nanoparticles by sol–gel process for thermal barrier coatings (TBCs) applications2015/6/1Journal of Sol-Gel Science and TechnologyMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Ali Ghasemi74 توضیحات
10Na 2 SO 4 and V 2 O 5 molten salts corrosion resistance of plasma-sprayed nanostructured ceria and yttria co-stabilized zirconia thermal barrier coatings2016/3/31Ceramics InternationalMorteza Hajizadeh-Oghaz, Reza Shoja Razavi, Ali Ghasemi, Zia Valefi42 توضیحات
11Optimization of morphology and particle size of modified sol gel synthesized YSZ nanopowder using Taguchi method2013Journal of nano researchMorteza Hajizadeh Oghaz, Reza Shoja Razavi, Mohammad Reza Loghman-Estark, Reza Ghasemi21 توضیحات
12The influence of laser treatment on hot corrosion behavior of plasma-sprayed nanostructured yttria stabilized zirconia thermal barrier coatings2014/8/31Journal of the European Ceramic SocietyReza Ghasemi, Reza Shoja-Razavi, Reza Mozafarinia, Hossein Jamali, Morteza Hajizadeh-Oghaz, Raheleh Ahmadi-Pidani34 توضیحات
13Comparative studies on synthesis of nanocrystalline Sc 2 O 3–Y 2 O 3 doped zirconia (SYDZ) and YSZ solid solution via modified and classic Pechini method2013CrystEngCommMR Loghman-Estarki, M Hajizadeh-Oghaz, H Edris, RS Razavi15 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1characterization of nanostructured yttria partially stabilized zirconia coatings prepared by air plasma spraying2011 International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012)1 R. Ghasemi , R. Shoja-Razavi 1 , R. Mozafarinia 1 1 , M. Hajizadeh 1 , H. Jamaliدانشگاه کاشان توضیحات
2Synthesis and characterization of scandia, yttria stabilized zirconia (SYSZ) nanopowders by new approach2011(Ultrafine Grained and Nanostructured Materials (UFGNSMMorteza Hajizadeh Oghaz, Reza Shoja Razavi, Mohammad Reza Loghman-Estark,دانشگاه تهران توضیحات
3Optimization of morphology and particle size of modified sol gel synthesized YSZ Nano powder Using Taguchi Method2012International Conference on Diffusion in Solids and Liquids, DSLMorteza Hajizadeh Oghaz, Reza Shoja Razavi, Mohammad Reza Loghman-Estark, Reza Ghasemiترکیه، استانبول توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1اهداف کلی درس توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1اهداف کلی درس توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1اهداف کلی درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1فهرست منابع پیشنهادی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم ریاضی مهندسی نیم سال دوم 97-96 توضیحات
سیلابس
ردیفعنوان 
1اهداف کلی درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1فهرست منابع پیشنهادی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم درس متالورژی فیزیکی مواد 1 توضیحات
سیلابس
ردیفعنوان 
1اهداف کلی درس توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1سرفصل توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم (نیم سال اول سال تحصیلی 98-97) توضیحات
2نمرات میانترم بررسی های غیرمخرب نیم سال دوم 97-96 توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم ریخته گری (2) نیم سال دوم 97-96 توضیحات
سیلابس
ردیفعنوان 
1سرفصل مطالب توضیحات
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
ردیفعنوان 
1سرفصل مطالب توضیحات
مراجع
ردیفعنوان 
1فهرست منابع پیشنهادی توضیحات
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم شکل دهی فلزات (1) نیم سال دوم 97-96 توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم (نیم سال اول سال تحصیلی 98-97) توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم (نیم سال اول سال تحصیلی 98-97) توضیحات
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
ردیفعنوان 
1نمرات میانترم (نیم سال اول سال تحصیلی 98-97) توضیحات