امین خزائی
  • اطلاعات کلی
  • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
دانشجویان
دروس
دکترای مهندسی عمران-سازه استادیار گروه عمران
دانشکده : دانشکده مکانیک و عمران
گروه : عمران
زمینه پژوهش : بتن های فوق توانمند، تخریب پیشرونده در سازه، تحلیل غیر خطی سازه
آخرین محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تماس : 05837266531
پست الکترونیک : khazaee.amin@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است