محسن محمدی
 • اطلاعات کلی
 • سوابق تحصیلی
سوابق پژوهشی
 • مقالات ژورنال
 • مقالات کنفرانس
 • کتب
دانشجویان
دروس
 • پایگاه داده
 • تحلیل و طراحی سیستم ها
 • معماری کامپیوتر
 • زبان تخصصی
 • برنامه نویسی پیشرفته
 • مهندسی نرم افزار
 • آزمایشگاه پایگاه داده
 • سیستم دیجیتال 2
 • ریاضی مهندسی
فناوری اطلاعات معاونت اداری و مالی
دانشکده : دانشکده برق و کامپیوتر
گروه : کامپیوتر
زمینه پژوهش : سیستم های اطلاعاتی
آخرین محل تحصیل : دکتری
شماره تماس : 05837266530
پست الکترونیک : mohsen@esfarayen.ac.ir
وب سایت : -
ردیفمقطع تحصیلیتاریخ اخذ مدرکرشتهگرایشنام دانشگاه محل تحصیل 
1دکتری93فناوری اطلاعات UKM توضیحات
2کارشناسی ارشد87فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکشیراز توضیحات
3کارشناسی 78برققدرتمازندران توضیحات
ردیفعنوان مقالهسالنام ژورنالنویسندگانشماره 
1A FRAMEWORK FOR DESIGNING PHARMACEUTICAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM2018International Journal on Information Technologies & SecurityAdish Gholami, Mohsen Mohammadi 10(2) توضیحات
2ارایه روشی جهت تشخیص سندرم متابولیک بر مبنای الگوریتم داده کاوی KNN1396انفورماتیک سلامت و زیست پزشکیجواد لعل دشتی، محسن محمدی ، فرهنگ پدیدران مقدم4 توضیحات
3Comparison of supply chain process models based on service-oriented architecture2018International Journal of TechnologyMohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar9 توضیحات
4آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه پردازش ابری1396پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتهاجر جوانمرد، محسن محمدی*، فرهنگ پدیداران  توضیحات
5ارائه راهکاری جهت تجمیع داده ها در سازمانها با استفاده از وب سرویس1396پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتعالیه آبادی، محسن محمدی  توضیحات
6Synthesising Supply Chain Processes based on GSCF Framework 2017Pertanika J. Soc. Sci. & Hum.Mohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar25 توضیحات
7Combination of Modeling Techniques for Supporting Business Process Architecture Layers2017International Journal on Advanced Science, Engineering and Information TechnologyMohsen Mohammad8 توضیحات
8A Service-oriented Methodology for Supporting Business Process Architecture Layers in Supply Chain Management2017International Journal of Information Systems and Supply Chain Management (IJISSCM)Mohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar10 توضیحات
9Theoretical and Conceptual Approach for Evaluation Business Process Modelling Languages2013Journal of Convergence Information TechnologyMohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar8 توضیحات
10Service Process Modeling for Demand-driven Supply Chain Based on SOA2012International Journal of Digital Content Technology and …Mohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar6 توضیحات
11A Review of Object-oriented Approach in supply chain processes2013advances in Information Sciences and Service SciencesMohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar5 توضیحات
12A grammar-based process modeling and simulation methodology for supply chain management2011Visual InformaticsMohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar7066 توضیحات
13Business process modelling languages in designing integrated information system for supply chain management2012International Journal on Advanced Science, Engineering and Information TechnologyMohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar2 توضیحات
14A review of SOA modeling approaches for enterprise information systems2013Procedia TechnologyMohsen Mohammadi, Muriati Mukhtar11 توضیحات
ردیفعنوان مقالهزمان برگزارینام کنفرانسنویسندگانمکان برگزاری 
1 امنیت در تجارت الکترونیک و راهکارهای پیشنهادی1394کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترمحدثه امیری ، صائب عزیزی ، محسن محمدی ایران توضیحات
2بررسی چارچوب ها جهت طراحی سیستم اطلاعات مدیریت دارویی1394کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترآدیش غلامی ، محسن محمدی، فرهنگ پدیدارانایران توضیحات
3رمز نگاری تصویر دیجیتال1394کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترهاجر رحمتی ، محسن محمدی، ذکیه رحمتی ایران توضیحات
4مدل سازی فرآیند تدارکات درسیستم اطلاعات مدیریت توزیع کالا1394کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترمحسن محمدیایران توضیحات
5راهکارهای مقابله با خطرات امنیتی در تجارت الکترونیک1394کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوتراعظم هوشمند، محسن محمدی ایران توضیحات
6توزیع قطعه در پایگاه داده توزیع شده بر مبنای بیشترین تعداد دسترسی گره ها به قطعه در خوشه1395هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوریحسین بهشتی فر، محسن محمدی، فرهنگ پدیداران مقدم ایران توضیحات
7استقرار استانداردهای تجارت الکترونیکی در سطح بنگاه1395چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسیمحسن محمدی ایران توضیحات
8 ارزیابی تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین1395دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترالهه ولی پور ، محسن محمدیایران توضیحات
9 مروری بر روش های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم1395دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترنرگس اسمعیلی ، محسن محمدی، فرهنگ پدیدران ایران توضیحات
10 بررسی روش های مقابله با حملات DDOS در محیط محاسبات ابری1395دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترفهیمه حسین نیا، محسن محمدی، فرهنگ پدیدرانایران توضیحات
11 ارایه متدی جهت تخصیص قطعه در پایگاه داده توزیع شده بر مبنای الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی1395 دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق و کامپیوترعلی ایزدی، محسن محمدی، فرهنگ پدیدران مقدم ایران توضیحات
12 ارائه روشی جدید در سیستم پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد در گردشگری1395دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برقمحمدجواد صبری، محسن محمدی، فرهنگ پدیداران مقدم ایران توضیحات
13SOA-based business process for Supply Chain Management2011Software Engineering (MySEC)Mohsen Mohammadi, Muriati Mukhtarمالزی توضیحات
ردیفعنوان کتابتاریخ چاپانتشارات 
1اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک1396جهاد دانشگاهی تهران توضیحات
2Service-oriented Methodology for Supply Chain Process modeling 2015Lambert توضیحات
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است
سیلابس
موردی به ثبت نرسیده است
مراجع
موردی به ثبت نرسیده است
تمرین ها
موردی به ثبت نرسیده است
اطلاعیه ها
موردی به ثبت نرسیده است