• اداره کارگزینی و رفاه

  شرح وظایف امور اداری و رفاه 
   

  ۱- تهیه و تدوین برنامه های رفاهی، مددکاری، اجتماعی، بهداشتی و درمان کارکنان سازمان در چارچوب اختیارات و
  دستورالعمل های صادره و اجرای آن
  ۲- اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح معیشت کارکنان و افزایش رفاه عمومی پرسنل.
  ۳- اقدامات لازم به منظور برقراری و ایجاد سیستم صحیح بهداشت و درمان کارکنان سازمان در چارچوب دستورالعمل های صادره و اجرای آن.
  ۴- ارائه خدمات مددکاری به کارکنان سازمان و خانواده آن ها
  ۵- تهیه و تدوین آئین نامه ها ودستورالعمل های مرتبط با برنامه های رفاهی، تفریحی، اجتماعی و بهداشت و درمان
  کارکنان سازمان.
  ۶- تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مورد نیاز و بروزرسانی آن ها در خصوص برنامه های رفاهی، تفریحی، اجتماعی و بهداشتی و پرسنلی در سطح سازمان.
  ۷- ایجاد تسهیلات و همکاری لازم به منظور تامین نیازمندیهای مرتبط با مسکن و مصرف کارکنان سازمان
  ۸- اقدام لازم به منظور ایجاد مراکز رفاهی ، تفریحی و خدماتی به منظور افزایش سطح رفاه کارکنان سازمان و استفاده از امکانات بالقوه آن و واحدهای تابعه در چارچوب اختیارات و ضوابط.
  ۹- برقراری وایجاد زمینه های لازم به منظور ارائه تسهیلات وپرداخت وام ومساعدت های مالی به کارکنان سازمان در چارچوب اختیارات و دستورالعمل های صادره .
  ۱۰- تامین وبرقراری بیمه های تکمیلی درمانی وسایربیمه های مورد نیاز کارکنان سازمان.
  ۱۱- بررسی و پیگیری سوابق معوقه بیمه کارکنان سازمان در سطح واحدهای تابعه.
  ۱۲- انجام سایر امور مالی و اداری مرتبط با فعالیتهای رفاهی مسکن، بهداشت، درمان و اجتماعی کارکنان سازمان.
  ۱۳- انجام سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ابلاغ می گردد

  شرح وظایف واحد کارگزینی

  ۱- پیگیری و اقدام درخصوص جذب مشمول وظیفه برابر قوانین و مقررات مربوطه
  ۲- پیگیری و انجام امور حضور و غیاب و مرخصی کارکنان و کنترل به روز آن
  ۳- پیگیری و انجام امور ارزشیابی سالانه کارکنان
  ۴- انجام امور نقل و انتقالات داخلی کارکنان (صدور ابلاغ داخلی و جابجایی و تغییرات لازم در مرکز هزینه و مزایای ناشی از آن )
  ۵- پیگیری و انجام امورمربوطه به انتصابات و ارتقای گروه کارکنان
  ۶- انجام امور بازنشستگی کارکنان
  ۷- پیگیری و انجام امور تشکیلات و استخدام کارکنان
  ۸- پیگیری و انجام بموقع برقراری حقوق و مزایای کارکنان پس از ابلاغ افزایش ضریب و سنوات و …
  ۹- انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص تاییدیه تحصیلی واصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه و …
  ۱۰-پیگیری امور تخلفات اداری کارکنان