• امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
              


  نام و نام خانوادگی : محمدحسن بهنام فر

  سمت : مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

  تحصیلات : دکتری تاریخ اسلامی

  تلفن :  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی : ۲۳
  ۸