• اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و اعتبارات
  اداره اعتبارات
   
   وظایف   
  بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود.
  گرد آوری منابع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی 
  اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه 
  تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

  شرح وظایف
  1-   بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود 
  2-  تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه 
  3-  ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر  تامین اعتبار شد.
  4-  گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی 
  5- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه 
  6- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات 
  7-  همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.
  9-  پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.
  10- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.


      صدور به موقع درخواست وجه پيگيري در وصول آنها از خزانه 

  تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي.
   تامين اعتبار مخارجي كه مورد تشخيص مقام مجاز خرج قرار گرفته در حدود اعتبارات مصوب  تخصيص يافته.
  تهيه گزارشهاي بودجه اي لازم به مدیر امور مالی جهت اعمال مديريت صحيح بر كنترل بودجه.
  تطبيق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاري و اختصاصي و ساير منابع و رديفهاي عمومي با دفاتر معين هزينه اداره دفتر داري و تنظيم حسابها و كشف مغايرتهاي موجود و پي گيري در رفع آنها.
  همكاري لازم در تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه با اداره دفتر داري و تنظيم حسابها.
   
  کنترل کلیه وجوه دریافتی از خزانه با درخواست وجه ارسالی

  - ثبت تعهد و تامین اعتبار برای پرداخت کلیه احکام ،اسناد حقوق ومزایای اعضای علمی وغیر علمی دانشگاه طبق مقررات
  - تنظیم درخواست وجه،حواله های ارزی، هزینه های قطعی کلیه تعهدات
  - نگهداری و ثبت حسابهای اعتبارات هزینه ای و عمرانی دانشگاه و رعایت میزان و سقف هزینه ها بر اساس تخصیص و اعتبارات مصوب
   رعایت برنامه ها،فصول و مواد هزینه درکلیه پرداخت ها
   بررسي اسناد هزينه ارسالي از طريق عاملين مسئول امور مالي و انطباق آنها با قوانين و مقررات، ضوابط اجرائي قانون بودجه و موافقتنامه هاي مبادله شده
  - ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مدیر امور مالی جهت ارائه به معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وسایر مراجع ذیصلاح
  همکاری با مدیریت برنامه، بودجه وتحول اداری
  -انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری