• برنامه حضور اساتید دانشکده مواد و شیمی
   
    ساعت 10-8 ساعت 12-10 ساعت 14-12 ساعت 16-14 ساعت 18-16
  شنبه   دکتر کرامتی(پاسخگویی) –کلاس 101
   
  دکتر سعیدپور(راهنمایی) –کلاس 311

  دکتر حیدری(راهنمایی) –کلاس 312

  دکتر خالقیان(راهنمایی) –کلاس 201
  دکتر خالقیان(پاسخگویی) –کلاس 401

  دکتر حاجی زاده(راهنمایی) –کلاس 404

  دکتر کیان(راهنمایی) –کلاس 101

  دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس  201

   
  دکتر حاجی زاده(راهنمایی) –کلاس 211
  یکشنبه دکتر اسماعیل زاده(پاسخگویی) –کلاس 101
   
  دکتر نایب زاده(پاسخگویی) –کلاس 201

  دکتر کرامتی(پاسخگویی) –کلاس 311
   
   
  دکتر سعیدپور(راهنمایی) –کلاس 312

  دکتر حیدری(راهنمایی) –کلاس 404

  دکتر خالقیان(راهنمایی) –کلاس 401

  دکتر عباسی(راهنمایی) –کلاس 211
   
  دکتر اکرامی(راهنمایی) –کلاس 101

  دکتر حاجی زاده(پاسخگویی) –کلاس 311

  دکتر کیان(راهنمایی) –کلاس 401
  دکتر حاجی زاده(پاسخگویی) –کلاس 201

  دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس 101
  دوشنبه دکتر اسماعیل زاده(راهنمایی) –کلاس  101
   
    دکتر سعیدپور(پاسخگویی) –کلاس 311

  دکتر حیدری(پاسخگویی) –کلاس 312
  دکتر خالقیان(پاسخگویی) –کلاس 401

  دکتر اکرامی(پاسخگویی) –کلاس 404
  دکتر اسماعیل زاده(پاسخگویی) –کلاس 211
   
  سه شنبه دکتر بهنام فر(پاسخگویی) –کلاس 101

  دکتر جمیلی(راهنمایی) –کلاس 311

  دکتر اسماعیل زاده(راهنمایی) –کلاس 312

  دکتر نایب زاده(پاسخگویی) –کلاس 401
   
  دکتر عباسی(راهنمایی) –کلاس 404

  دکتر جمیلی(پاسخگویی) –کلاس 211

  دکتر کرامتی(راهنمایی) –کلاس 201
   
  دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس 101
  دکتر سعیدپور(پاسخگویی) –کلاس 101

  دکتر بهنام فر(پاسخگویی) –کلاس 311

  دکتر حیدری(پاسخگویی) –کلاس 312

  دکتر عباسی(پاسخگویی) –کلاس 401

  دکتر کیان(پاسخگویی) –کلاس 404

  دکتر نظری(پاسخگویی) –کلاس 211
  دکتر اکرامی(راهنمایی) –کلاس 101

  دکتر نظری(راهنمایی) –کلاس 312

  دکتر کرامتی(راهنمایی) –کلاس 404
   
   
  چهارشنبه دکتر اکرامی(پاسخگویی) –کلاس 312

  دکتر جمیلی(راهنمایی) –کلاس 101

  دکتر نایب زاده(راهنمایی) –کلاس 404
   

  دکتر عباسی(پاسخگویی) –کلاس 211

  دکتر جمیلی(پاسخگویی) –کلاس 201

  دکتر نظری(راهنمایی) –کلاس 401
   
   
   
  دکتر کیان(پاسخگویی) –کلاس 311

  دکتر نظری(پاسخگویی) –کلاس 101
   
  دکتر نایب زاده(راهنمایی) –کلاس 312
   
   دکتر رحمانی وحید(پاسخگویی)-کلاس 101
   
   
   
پیوند های مفید دسترسی سریع ارتباط با ما
آدرس دانشگاه :
خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵

تلفن تماس :
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸
دورنگار : ۳۷۲۶۶۵۳۹-۰۵۸

پست الکترونیک :
info@esfarayen.ac.ir

فضای مجازی :
university_esfarayen