• مرکز مشاوره و سلامت    سرکار خانم  لیلا جوادی علمی 
    تحصیلات:  دکتری روان شناسی تربیتی

    تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 235