• واحد انفورماتیک
  نام و نام خانوداگی :
  دکتر محدثه نظری

  سمت : مدیر واحد انفورماتیک
   

  رشته تحصیلی:  مهندسی شیمی

  دانشگاه های محل تحصیل:

  کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز- دانشگاه صنعت نفت

  دکترا مهندسی شیمی- دانشگاه رازی کرمانشاه

  مرتبه علمی: استادیار


  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:257