• مدیریت مالی
 • معرفی مدیریت واحد مالی             
                                                                                                             
   


  نام  و نام خانوادگي:  مصطفی عابدی

  سمت: مدیر امور مالی

  تحصیلات : دکتری ریاضی

  تلفن : 05837266531 داخلی 269