• کارگاه ها و آزمایشگاه ها

  آزمایشگاه های دانشکده مواد و شیمی  کارگاه ها دانشکده مواد و شیمی : 


   
  • کارگاه ماشین ابزار و جوشکاری ( ابمنی)
   
  • کارگاه عمومی (مواد، مهندسی شیمی)
   
  • کارگاه ریخته‌گری1(مواد)
   
  • کارگاه ریخته‌گری 2(مواد)
   
  • کارگاه ریخته گری3(مواد)
   
  • کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای آهنی
   
  • کارگاه ریخته‌گری آلیاژهای غیرآهنی
   
  • کارگاه فلزکاری
   
  • کارگاه مدلسازی1
   
  • کارگاه مدلسازی2
   
  • کارگاه جوشکاری
   
  • کارگاه ماشین‌ابزار
   
  • کارگاه عملیات حرارتی