• گروه نظارت و ارزیابی
   

   


  نام  و نامخانوادگي:  مصطفی عابدی

  سوابق تحصيلي

  کارشناسی: ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری

  کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه علم و صنعت 

  دکتری: کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر و توپولوژی دانشگاه حکیم سبزواری


   
  شرح وطایف
   
  • اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه
  • همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
   
  تلفن

  داخلی 252   و خط مستقیم :05837266715