• وظایف و اختیارات
  برخی از اختیارات و وظایف:

  1) اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه .

  2) ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده .

  3) تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه .

  4) ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه .

  5) همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری .
   

   
 • معرفی مدیریت
          نام و نام خانوادگي :  
  آتنا قاسم آبادی

  تحصیلات: دکتری ریاضی

  تلفن:    ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱ داخلی:  ۲۵۲

  خط مستقیم: ۰۵۸۳۷۲۶۶۷۱۵