نام و نام خانوادگی : آقای حسن کافی

تحصیلات :  کارشناسی ارشد

تلفن: 05837266531 داخلی 224