نام و نام خانوادگی : مهری السادات اکرامی کاخکی
رشته تحصیلی :  شیمی کاربردی
آخرین مقطع تحصیلی :  دکتری


کارشناسی
نام دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم تهران
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
سال ورود:۱۳۷۹سال فارغ التحصیلی: ۱۳۸۳            معدل کارشناسی: ۸۷/۱۵


کارشناسی ارشد
نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
سال ورود: ۱۳۸۳سال فارغ التحصیلی: ۱۳۸۵         معدل کارشناسی ارشد: ۸۳/۱۸
عنوان پایان نامه: سنتز تیتانیم کاربید و بهینه سازی فرآیند
استاد راهنما: دکتر حسن حدادزاده و دکتر مهدی شفیعی آفارانی استاد مشاور: دکتر علیرضا رضوانی
توضیحات: در دوره کارشناسی ارشد ممتاز بوده ام. در اين دوره با رتبه اول فارغ التحصيل شده و به عنوان استعداد درخشان شناخته شدم


دکتری
نام دانشگاه: دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تحصیلی: شیمی کاربردی
سال ورود: ۱۳۸۷        سال فارغ التحصیلی: ۱۳۹۰                   معدل دکتری: 19/45
عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی کاربرد نانوکاتالیست­ها برای الکترواکسیداسیون متانل در پیل­های سوختی
استاد راهنما: دکتر مژگان خراسانی مطلق استاد مشاور: دکتر سید مصطفی حبیبی خراسانی