نام و نام خانوادگی : محمدحسن بهنام فر

سمت : مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : دکتری تاریخ اسلامی


تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی: ۲۳۸