نام  و نامخانوادگي:  مصطفی عابدی

سوابق تحصيلي:

کارشناسی: ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری

کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه علم و صنعت 

دکتری: کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر و توپولوژی دانشگاه حکیم سبزواری


 
شرح وطایف : 
 
  • اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه
  • همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری