نام و نام خانوادگی : آقای حسن کافی

مقطع تحصیلی :  کارشناسی ارشد


تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱   داخلی: 224 
برخی از وظايف امور اداری و پشتيبانی :
 
 • اجرای سياست ها و خط مشی های دانشگاه در زمينه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتيبانی
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهای واحدهای تابعه
 • تهيه و تنظيم آئين نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط براساس ضوابط و مصوبات مجتمع و ابلاغ آن به کليه واحدها پس از تاييد
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسيدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هيات های رسيدگی به تخلفات اداری
 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحی به مراجع ذيربط به همکاری مديريت طرح و برنامه
 • ايجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کليه پرسنل مجتمع
 • برنامه ريزی در جهت تامين نيروی انسانی مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهادهای لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمی و غير هيات علمی
 • پيش بينی ترفيع و تغيير گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
 • همکاری با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسيسات
 • انجام تدارکات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهای مختلف مجتمع و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذيربط
 • شرکت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلی کارکنان
 • نظارت در انجام کليه امور خدماتی مجتمع و ارائه آن به واحد های مختلف
 • انجام امور مربوط به قراردادهای مجتمع با هماهنگی مسئولين ذيربط
 • تهيه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور
 • برنامه ريزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی مجتمع
 • نظارت بر اجرای صحيح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم
 • همکاری در امر تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ، نمودار و پستهای سازمانی مجتمع با مديريت طرح و برنامه
 • نظارت بر امور حضور و غياب ، ورود و خروج و انتظامات مجتمع و طرح تمام وقت کارکنان ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هيات علمی و غير هيات علمی )
 • مشارکت در جلسات و کميسيونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پيشنهادات لازم
 • رسيدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصميمات لازم
 • نظارت بر امر ارزشيابی واحد های تابعه